Апостол на церковно-славянском. послание к римлянам святого апостола павла

Содержание:

КЪ ТI~ТУ ПОСЛА~НІЕ СТ&А~ГW ҐПО~СТОЛА ПА~VЛА.

ГлавA №

(Зачaло ) Пavелъ, рaбъ б9ій, ґпcлъ же
ї}съ хrт0въ, по вёрэ и3збрaнныхъ б9іихъ и3 рaзуму и4стины, ћже по бlгочcтію,

в7 њ ўповaніи жи1зни вёчныz, ю4же њбэтовA
нел0жный бGъ прeжде лётъ вёчныхъ,

г7 kви1 же во временA сво‰ сл0во своE
проповёданіемъ, є4же мнЁ порyчено бhсть по повелёнію сп7си1телz нaшегw бGа:

д7 тjту, пrному чaду по џбщей вёрэ:
блгdть, млcть, ми1ръ t бGа nц7A и3 гDа ї}са хrтA сп7са нaшегw.

є7 (За?.) Сегw2
рaди њстaвихъ тS въ кри1тэ, да недоконч†ннаz и3спрaвиши и3 ўстр0иши по всBмъ
грaдwмъ пресвЂтеры, ћкоже тебЁ ѓзъ повелёхъ:

ѕ7 ѓще кто2 є4сть непор0ченъ, є3ди1ныz
жены2 мyжъ, ч†да и3мhй вBрна, не во ўкорeніи блудA, и3ли2 непокори6ва.

з7 Подобaетъ бо є3пjскопу без8 пор0ка
бhти, ћкоже б9ію строи1телю: не себЁ ўгождaющу, (не дeрзу, не напрaсливу,) не
гнэвли1ву, не піsницэ, не бjйцэ, не скверностzжaтелну,

и7 но страннолюби1ву, бlголю1бцу,
цэломdренну, првdну, прпdбну, воздержaтелну,

f7 держaщемусz вёрнагw словесE по
ўчeнію, да си1ленъ бyдетъ и3 ўтёшати во здрaвэмъ ўчeніи, и3 проти1вzщыzсz
њбличaти.

‹ Сyть бо мн0зи непокори1ви, суесл0вцы
и3 ўм0мъ прельщeни, наипaче же сyщіи t њбрёзаніz,

№i и4хже
подобaетъ ўстA заграждaти: и5же вс‰ д0мы развращaютъ, ўчaще ћже не подобaетъ,
сквeрнагw рaди прибhтка.

в7i Речe же нёкто t ни1хъ, св0й и5мъ
прор0къ: кри1тzне при1снw лжи1ви, ѕлjи ѕвёріе, ўтрHбы пр†здныz.

г7i Свидётелство сіE и4стинно є4сть:
є3sже рaди вины2 њбличaй и5хъ нещaднw, да здрaви бyдутъ въ вёрэ,

д7i не внимaюще їудє1йскимъ бaснемъ, ни
зaповэдемъ человBкъ tвращaющихсz t и4стины.

є7i (За?
а) Вс‰ ќбw чи6ста чи6стымъ: њсквернє1нымъ же и3
невBрнымъ ничт0же чи1сто, но њскверни1сz и4хъ и3 ќмъ и3 с0вэсть.

ѕ7i БGа и3сповёдуютъ вёдэти, ґ дёлы
tмeщутсz є3гw2, мeрзцы сyще и3 непокори1ви и3 на всsкое дёло бlг0е неискyсни.

2Тим.ОглавлениеГлава 2

АПОСТОЛ гражданским шрифтом с ударениями (fb2)

Зачало 1 (Во святую и великую неделю Пасхи)

Пе́рвое у́бо сло́во сотвори́х о всех, о Фео́филе, я́же нача́т Иису́с твори́ти же и учи́ти да́же до дне, во́ньже, запове́дав апо́столом Ду́хом Святы́м, и́хже избра́, вознесе́ся. Пред ни́миже и поста́ви Себе́ жи́ва по страда́нии Свое́м во мно́зех и́стинных зна́мениих, де́ньми четы́редесятьми явля́яся им и глаго́ля я́же о Ца́рствии Бо́жии. С ни́миже и яды́й, повеле́ им от Иерусали́ма не отлуча́тися, но жда́ти обетова́ния О́тча, е́же слы́шасте от Мене́: я́ко Иоа́нн у́бо крести́л есть водо́ю, вы же и́мате крести́тися Ду́хом Святы́м, не по мно́зех сих днех. Они́ же у́бо соше́дшеся, вопроша́ху Его́, глаго́люще: Го́споди, а́ще в ле́то сие́ устроя́еши ца́рствие Изра́илево? Рече́ же к ним: несть ва́ше разуме́ти времена́ и ле́та, я́же Оте́ц положи́ во Свое́й вла́сти. Но прии́мете си́лу, наше́дшу Свято́му Ду́ху на вы, и бу́дете Ми свиде́тели во Иерусали́ме же и во всей Иуде́и и Самари́и, и да́же до после́дних земли́.

Зачало 1 (На Вознесение Господне)

Пе́рвое у́бо сло́во сотвори́х о всех, о Фео́филе, я́же нача́т Иису́с твори́ти же и учи́ти да́же до дне, во́ньже, запове́дав апо́столом Ду́хом Святы́м, и́хже избра́, вознесе́ся. Пред ни́миже и поста́ви Себе́ жи́ва по страда́нии Свое́м во мно́зех и́стинных зна́мениих, де́ньми четы́редесятьми явля́яся им и глаго́ля я́же о Ца́рствии Бо́жии. С ни́миже и яды́й, повеле́ им от Иерусали́ма не отлуча́тися, но жда́ти обетова́ния О́тча, е́же слы́шасте от Мене́: я́ко Иоа́нн у́бо крести́л есть водо́ю, вы же и́мате крести́тися Ду́хом Святы́м, не по мно́зех сих днех. Они́ же у́бо соше́дшеся, вопроша́ху Его́, глаго́люще: Го́споди, а́ще в ле́то сие́ устроя́еши ца́рствие Изра́илево? Рече́ же к ним: несть ва́ше разуме́ти времена́ и ле́та, я́же Оте́ц положи́ во Свое́й вла́сти. Но прии́мете си́лу, наше́дшу Свято́му Ду́ху на вы, и бу́дете Ми свиде́телие во Иерусали́ме же и во всей Иуде́и и Самари́и, и да́же до после́дних земли́. И сия́ рек, зря́щим им, взя́тся, и о́блак подъя́т Его́ от о́чию их. И я́ко взира́юще бя́ху на не́бо, иду́щу Ему́, и се му́жа два ста́ста пред ни́ми во оде́жди беле́. Я́же и реко́ста: му́жие Галиле́йстии, что стоите́ зря́ще на не́бо? Сей Иису́с, вознесы́йся от вас на не́бо, та́кожде прии́дет, и́мже о́бразом ви́десте Его́ иду́ща на не́бо. Тогда́ возврати́шася во Иерусали́м от горы́ нарица́емыя Елео́н, я́же есть близ Иерусали́ма, суббо́ты иму́щия путь.

Зачало 2

Во дни о́ны, возврати́шася апо́столи во Иерусали́м от горы́ нарица́емыя Елео́н, я́же есть близ Иерусали́ма, суббо́ты иму́щия путь. И егда́ внидо́ша, взыдо́ша на го́рницу, иде́же бя́ху пребыва́юще, Петр же и Иа́ков, и Иоа́нн и Андре́й, Фили́пп и Фома́, Варфоломе́й и Матфе́й, Иа́ков Алфе́ов и Си́мон Зило́т и Иу́да Иа́ковль. Си́и вси бя́ху терпя́ще единоду́шно в моли́тве и моле́нии, с жена́ми и Мари́ею Ма́терию Иису́совою и с бра́тиею Его́. И во дни ты́я воста́в Петр посреде́ учени́к, рече́, бе же име́н наро́да вку́пе я́ко сто и два́десять: му́жие бра́тие, подоба́ше сконча́тися Писа́нию сему́, е́же предрече́ Дух Святы́й усты́ Дави́довыми о Иу́де, бы́вшем вожди́ е́мшим Иису́са, я́ко причте́н бе с на́ми и прия́л бя́ше жре́бий слу́жбы сея́, подоба́ет у́бо от сходи́вшихся с на́ми муже́й во вся́ко ле́то, в не́же вни́де и изы́де в нас Госпо́дь Иису́с, наче́н от креще́ния Иоа́ннова да́же до дне, во́ньже вознесе́ся на не́бо от нас, свиде́телю воскресе́ния Его́ бы́ти с на́ми еди́ному от сих. И поста́виша два, Ио́сифа нарица́емаго Варса́ву, и́же нарече́н бысть Иу́ст, и Матфи́а, и помоли́вшеся ре́ша: Ты, Го́споди, Сердцеве́дче всех, покажи́, его́же избра́л еси́ от сею́ двою́ еди́наго, прия́ти жре́бий служе́ния сего́ и апо́стольства, из него́же испаде́ Иу́да, ити́ в ме́сто свое́. И да́ша жре́бия и́ма, и паде́ жре́бий на Матфи́а, и причте́н бысть ко единона́десяти апо́столом.

В понедельник светлыя недели.

Зачало 3

Во дни о́ны, егда́ скончава́шася дни́е Пятьдеся́тницы, бе́ша вси апо́столи единоду́шно вку́пе. И бысть внеза́пу с небесе́ шум, я́ко носи́му дыха́нию бу́рну, и испо́лни весь дом, иде́же бя́ху седя́ще, и яви́шася им разделе́ни язы́цы я́ко о́гненни, се́де же на еди́ном ко́емждо их. И испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та и нача́ша глаго́лати ины́ми язы́ки, я́коже Дух дая́ше им провещава́ти. Бя́ху же во Иерусали́ме живу́щии иуде́е, му́жие благогове́йнии, от всего́ язы́ка, и́же под небесе́м. Бы́вшу же гла́су сему́, сни́деся наро́д и смяте́ся, я́ко слы́шаху еди́н ко́йждо их свои́м язы́ком глаго́лющих их. Дивля́хуся же вси и чудя́хуся, глаго́люще друг ко дру́гу: не се ли, вси си́и суть глаго́лющии галиле́ане? И ка́ко мы слы́шим ко́ждо свой язы́к

Источник статьи: http://coollib.net/b/298592/readp

КЪ КОРI~НFZНWМЪ ПЕ~РВОЕ ПОСЛА~НІЕ СТ&А~ГW ҐПО~СТОЛА ПА~VЛА.

ГлавA д7

(Зачaло Rл) Тaкw нaсъ да непщyетъ
человёкъ, ћкw слyгъ хrт0выхъ и3 строи1телей т†инъ б9іихъ:

в7 ґ є4же пр0чее и4щетсz въ
строи1телехъ, да вёренъ кто2 њбрsщетсz.

г7 Мнё же не вели1ко є4сть, да t вaсъ
и3стzжyсz, и3ли2 t человёческагw днE: но ни сaмъ себE востzзyю.

д7 НичесHже бо въ себЁ свёмъ, но ни њ
сeмъ њправдaюсz: востzзyzй же мS гDь є4сть.

є7 (За?.) Тёмже прeжде врeмене ничт0же
суди1те, д0ндеже пріи1детъ гDь, и4же во свётэ приведeтъ т†йнаz тмы2 и3 њб8zви1тъ
совёты сердє1чныz, и3 тогдA похвалA бyдетъ комyждо t бGа.

ѕ7 Сі‰ же, брaтіе (мо‰), преwбрази1хъ на
себE и3 ґполлHса вaсъ рaди, да t нaю научитeсz не пaче напи1санныхъ
мyдрствовати, да не є3ди1нъ по є3ди1ному гордитeсz на другaго.

з7 Кт0 бо тS разсуждaетъ; Чт0 же и4маши,
є3гHже нёси пріsлъ; Ѓще же и3 пріsлъ є3си2, что2 хвaлишисz ћкw не пріeмъ;

и7 СE, сhти є3стE, сE, њбогати1стесz,
без8 нaсъ воцари1стесz: и3 q, дабы2 воцари1лисz є3стE, да и3 мы2 бhхомъ съ вaми
цaрствовали.

f7 (За? рlа) Мню1 бо, ћкw бGъ ны2
послaнники послёдніz kви2, ћкw насмeртники: занE поз0ръ бhхомъ мjру и3 ѓгGлwмъ
и3 человёкwмъ.

‹ Мы2 (ќбw) бyи
хrтA рaди, вh же мyдри њ хrтЁ: мы2 нeмощни, вh же крёпцы: вы2 слaвни, мh же
безчeстни.

№i До
нн7эшнzгw часA и3 ѓлчемъ, и3 жaждемъ, и3 наготyемъ, и3 стрaждемъ, и3 скитaемсz,

в7i и3 труждaемсz, дёлающе свои1ми
рукaми. Ўкорsеми, благословлsемъ: гони1ми, терпи1мъ:

г7i хyлими, ўтэшaемсz: ћкоже њтрeби
мjру бhхомъ, всBмъ попрaніе досeлэ.

д7i Не срамлsz вaсъ сі‰ пишY, но ћкоже
ч†да мо‰ возлю1блєннаz наказyю.

є7i Ѓще бо (и3) мнHги пёстуны и4мате њ
хrтЁ, но не мнHги nтцы2: њ хrтё бо ї}сэ бlговэствовaніемъ ѓзъ вы2 роди1хъ.

ѕ7i Молю1 же вaсъ: под0бни мнЁ бывaйте,
ћкоже ѓзъ хrтY.

з7i (За? рlв) Сегw2 рaди послaхъ къ
вaмъ тімоfeа, и4же ми2 є4сть чaдо возлю1блено и3 вёрно њ гDэ, и4же вaмъ
воспомsнетъ пути6 мо‰, ±же њ хrтЁ ї}сэ, ћкоже вездЁ и3 во всsцэй цRкви ўчY.

и7i Ћкw не грzдyщу ми2 къ вaмъ,
разгордёшасz нёцыи:

f7i пріидy же ск0рw къ вaмъ, ѓще гDь
восх0щетъ, и3 ўразумёю не сл0во разгордёвшихсz, но си1лу:

к7 не въ словеси1 бо цrтво б9іе, но въ
си1лэ.

к7а Что2 х0щете; съ пaлицею ли пріидY
къ вaмъ, и3ли2 съ люб0вію и3 дyхомъ кр0тости;

Глава 3ОглавлениеГлава 5

СОБО~РНОЕ ПОСЛА~НІЕ ЇА~КWВЛЕ.

ГлавA №

(Зачaло н7) Їaкwвъ, бGу и3 гDу ї}су хrтY
рaбъ, nбэманaдесzте колёнома, и5же въ разсёzніи, рaдоватисz.

в7 Всsку рaдость и3мёйте, брaтіе мо‰,
є3гдA во и3скушє1ніz впaдаете разли6чна,

г7 вёдzще, ћкw и3скушeніе вaшеz вёры
содёловаетъ терпёніе:

д7 терпёніе же дёло совершeнно да и4мать,
ћкw да бyдете совершeнни и3 всецёли, ни въ чeмже лишeни.

є7 Ѓще же кто2 t вaсъ лишeнъ є4сть
премyдрости, да пр0ситъ t даю1щагw бGа всBмъ нелицепріeмнэ и3 не поношaющагw, и3
дaстсz є3мY.

ѕ7 Да пр0ситъ же вёрою, ничт0же сумнsсz:
сумнsйсz бо ўпод0бисz волнeнію морск0му, вBтры возметaему и3 развэвaему.

з7 Да не мни1тъ бо человёкъ w4нъ, ћкw
пріи1метъ что2 t бGа.

и7 Мyжъ двоедyшенъ неустр0енъ во всёхъ
путeхъ свои1хъ.

f7 Да хвaлитсz же брaтъ смирeнный въ
высотЁ своeй,

‹ богaтый же во смирeніи своeмъ, занE
ћкоже цвётъ трaвный мимои1детъ:

№i возсіs
бо с0лнце со зн0емъ, и3 и3зсуши2 травY, и3 цвётъ є3S tпадE, и3 благолёпіе лицA
є3S поги1бе: си1це и3 богaтый въ хождeніи своeмъ ўвzдaетъ.

в7i Бlжeнъ мyжъ, и4же претерпи1тъ
и3скушeніе: занE и3скyсенъ бhвъ, пріи1метъ вэнeцъ жи1зни, є3г0же њбэщA бGъ
лю1бzщымъ є3го2.

г7i Никт0же и3скушaемь да глаг0летъ, ћкw
t бGа и3скушaемь є4смь: бGъ бо нёсть и3скуси1тель ѕлы6мъ, не и3скушaетъ же т0й
никог0же,

д7i кjйждо же и3скушaетсz, t своеS
п0хоти влек0мь и3 прельщaемь:

є7i тaже п0хоть зачeнши раждaетъ грёхъ,
грёхъ же содёzнъ раждaетъ смeрть.

ѕ7i Не льсти1тесz, брaтіе мо‰
возлю1бленнаz:

з7i всsко даsніе бlго и3 всsкъ дaръ
совершeнъ свhше є4сть, сходsй t nц7A свётwвъ, ў негHже нёсть премэнeніе, и3ли2
преложeніz стёнь.

и7i Восхотёвъ бо породи2 нaсъ сл0вомъ
и4стины, во є4же бhти нaмъ начaтокъ нёкій создaніємъ є3гw2.

f7i (За? н7а) Тёмже, брaтіе мо‰
возлю1бленнаz, да бyдетъ всsкъ человёкъ ск0ръ ўслhшати (и3) к0сенъ глаг0лати,
к0сенъ во гнёвъ,

к7 гнёвъ бо мyжа, прaвды б9іz не
содёловаетъ.

к7а Сегw2 рaди tл0жше всsку сквeрну и3
и3збhтокъ ѕл0бы, въ кр0тости пріими1те всаждeнное сл0во, могyщее спcти2 дyшы
вaшz.

к7в Бывaйте же творцы2 сл0ва, ґ не т0чію
слhшатєли, прельщaюще себE самёхъ.

к7г ЗанE ѓще кто2 є4сть слhшатель сл0ва,
ґ не творeцъ, таковhй ўпод0бисz мyжу смотрsющу лицE бытіS своегw2 въ зерцaлэ:

к7д ўсмотри1 бо себE и3 tи1де, и3 ѓбіе
забы2, как0въ бЁ.

к7є Прини1кій же въ зак0нъ совершeнъ
своб0ды, и3 пребhвъ, сeй не слhшатель забhтливъ бhвъ, но творeцъ дёла, сeй
бlжeнъ въ дёланіи своeмъ бyдетъ.

к7ѕ Ѓще кто2 мни1тсz вёренъ бhти въ
вaсъ, и3 не њбуздовaетъ љзhка своегw2, но льсти1тъ сeрдце своE, сегw2 сyетна
(є4сть) вёра.

к7з Вёра бо чтcA и3 несквeрна пред8
бGомъ и3 nц7eмъ сіS є4сть, є4же посэщaти си1рыхъ и3 вдови1цъ въ ск0рбэхъ и4хъ,
(и3) несквeрна себE блюсти2 t мjра.

Деян.ОглавлениеГлава 2

КЪ РИ~МЛZНWМЪ ПОСЛА~НІЕ СТ&А~ГW ҐПО~СТОЛА ПА~VЛА.

ГлавA №

(Зачaло о7f) Пavелъ, рaбъ ї}съ хrт0въ, звaнъ
ґпcлъ, и3збрaнъ въ бlговёстіе б9іе,

в7 є4же прeжде њбэщA прbрHки свои1ми въ
писaніихъ сhхъ,

г7 њ сн7э своeмъ, бhвшемъ t сёмене
дв7дова по пlти,

д7 наречeннэмъ сн7э б9іи въ си1лэ, по д¦у
сhни, и3з8 воскrніz t мeртвыхъ, ї}са хrтA гDа нaшегw,

є7 и4мже пріsхомъ блгdть и3 ґпcлство въ
послушaніе вёры во всёхъ kзhцэхъ, њ и4мени є3гw2,

ѕ7 въ ни1хже є3стE и3 вы2, звaни ї}су
хrтY:

з7 всBмъ сyщымъ въ ри1мэ возлю1блєннымъ
бGу, зв†ннымъ сы6мъ: (За?.) блгdть вaмъ и3
ми1ръ t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA.

и7 Пeрвое ќбw благодарю2 бGа моего2
ї}сомъ хrт0мъ њ всёхъ вaсъ, ћкw вёра вaша возвэщaетсz во всeмъ мjрэ:

f7 свидётель бо ми2 є4сть бGъ, є3мyже
служY дyхомъ мои1мъ во бlговэствовaніи сн7а є3гw2, ћкw безпрестaни пaмzть њ вaсъ
творю2,

‹ всегдA въ моли1твахъ мои1хъ молsсz,
ѓще ќбw когдA поспёшенъ бyду в0лею б9іею пріити2 къ вaмъ:

№i желaю
бо ви1дэти вaсъ, да нёкое подaмъ вaмъ даровaніе дух0вное, ко ўтверждeнію вaшему:

в7i сіe же є4сть, соутёшитисz въ вaсъ
вёрою џбщею, вaшею же и3 моeю.

г7i Не хощy же не вёдэти вaмъ, брaтіе,
ћкw мн0жицею восхотёхъ пріити2 къ вaмъ, и3 возбранeнъ бhхъ досeлэ, да нёкій
пл0дъ и3мёю и3 въ вaсъ, ћкоже и3 въ пр0чихъ kзhцэхъ.

д7i Е$ллинwмъ же и3 вaрвавwмъ, м{дрымъ
же и3 нераз{мнымъ д0лженъ є4смь:

є7i тaкw є4сть, є4же по моемY ўсeрдію и3
вaмъ сyщымъ въ ри1мэ благовэсти1ти.

ѕ7i Не стыжyсz бо бlговэствовaніемъ
хrт0вымъ: си1ла бо б9іz є4сть во спcніе всsкому вёрующему, їудeови же прeжде и3
є4ллину.

з7i Прaвда бо б9іz въ нeмъ kвлsетсz t
вёры въ вёру, ћкоже є4сть пи1сано: првdный же t вёры жи1въ бyдетъ.

и7i(За?
п7) Tкрывaетсz бо гнёвъ б9ій съ нб7сE на всsкое
нечeстіе и3 непрaвду человёкwвъ, содержaщихъ и4стину въ непрaвдэ:

f7i занE разyмное б9іе ћвэ є4сть въ
ни1хъ, бGъ бо kви1лъ є4сть и5мъ:

к7 неви6димаz бо є3гw2, t создaніz мjра
творeньми помышлsєма, ви6дима сyть, и3 пrносyщнаz си1ла є3гw2 и3 бжcтво2, во
є4же бhти и5мъ без8tвBтнымъ.

к7а Занeже разумёвше бGа, не ћкw бGа
прослaвиша и3ли2 благодари1ша, но њсуети1шасz помышлє1ніи св0ими, и3 њмрачи1сz
неразyмное и4хъ сeрдце:

к7в глаг0лющесz бhти мyдри, њб8юродёша,

к7г и3 и3змэни1ша слaву нетлённагw бGа
въ под0біе w4браза тлённа человёка и3 пти1цъ и3 четверонHгъ и3 г†дъ:

к7д тёмже и3 предадE и5хъ бGъ въ
п0хотехъ сердeцъ и4хъ въ нечистотY, во є4же скверни1тисz тэлесє1мъ и4хъ въ себЁ
самёхъ:

к7є и5же премэни1ша и4стину б9ію во лжY,
и3 почт0ша и3 послужи1ша твaри пaче творцA, и4же є4сть блгcвeнъ во вёки, ґми1нь.

к7ѕ Сегw2 рaди предадE и5хъ бGъ въ
стр†сти безчeстіz: и3 жєнh бо и4хъ и3змэни1ша є3стeственную под0бу въ
през8естeственную:

к7з тaкожде и3 мyжіе, њстaвльше
є3стeственную под0бу жeнска п0ла, разжег0шасz п0хотію своeю дрyгъ на дрyга, мyжи
на мужeхъ стyдъ содэвaюще, и3 возмeздіе, є4же подобaше прeлести и4хъ, въ себЁ
воспріeмлюще.

к7и(За?
п7а) И# ћкоже не и3скуси1ша и3мёти бGа въ рaзумэ,
(сегw2 рaди) предадE и5хъ бGъ въ неискyсенъ ќмъ, твори1ти неподHбнаz,

к7f и3сп0лненыхъ всsкіz непрaвды,
блужeніz, лукaвства, лихоимaніz, ѕл0бы: и3сп0лненыхъ зaвисти, ўбjйства, рвeніz,
льсти2, ѕлонрaвіz:

л7 шепотники2, клеветники2, богомє1рзки,
досади1тєли, велич†вы, гHрды, њбрэтaтєли ѕлhхъ, роди1телємъ непокори6вы,

л7а нераз{мны, непримири1тєлны,
нелюбHвны, неклzтвохрани1тєлны, неми1лwстивны.

л7в Нёцыи же и3 њправдaніе б9іе
разумёвше, ћкw такwвaz творsщіи дост0йни смeрти сyть, не т0чію сaми творsтъ, но
и3 соизволsютъ творsщымъ.

Иуд.ОглавлениеГлава 2

Читать Деяния Апостолов

Книга Деяний святых Апостолов состоит из 28 глав.

Толкование на Деяния Апостолов

9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

Автор книги Деяний. Из первых строк мы понимаем, что Деяния являются логическим продолжением Евангелия от Луки. Тот факт, что Деяния апостолов написаны автором Евангелия от Луки подтверждает также общий стиль и характерные литературные особенности обеих книг. Некоторые исследователи подвергают сомнению авторство Луки, однако не факт того, что вышеупомянутые тексты принадлежат одному автору.

Деяния апостолов написаны евангелистом Лукой. Эта книга значительно отличается как от четырех Евангелий, так и от Посланий, особенно же от Откровения Иоанна Богослова.

В Деяниях говорится о подвижничестве первых христиан, но не столько о пастырской деятельности, сколько о становлении их общин в I в. н. э. Этой идее соответствует и название книги — «Деяния апостолов».

Особого внимания заслуживают два факта: во-первых, судя по предисловию к своему первому сочинению (Лк. 1:1—4), автор склонен считать себя историком. Конечно, можно спорить об этом притязании, но несомненно одно — он написал исторический труд, по своему значению вставший в один ряд с произведениями известных историков древности — Фукидида и Ливия. В этом смысле сочинение Луки не является религиозно-нравоучительным, а направлено главным образом на укрепление веры (Лк. 1:4). Вера во Христа имеет глубокие исторические корни — вот тезис, который неоднократно отражен в Деяниях апостолов. Во-вторых, Евангелие от Луки и Деяния апостолов — единый писательский труд, принадлежащий одному автору. Неизвестно, планировалось ли создание третьей книги и была ли она написана. В любом случае, Лука прослеживает непрерывную линию божественной истории от Иоанна Крестителя через Иисуса Христа к устроению Церкви

Тем не менее этот текст сообщает нам нечто важное помимо сведений о раннем периоде церковной истории. Здесь встает вопрос о назначении книги

МЕСЯЦ ИУНИЙ.

8.
Святаго великомученикаФеодора
Стратилата.

9. Иже
во святых отца нашего Кирилла,архиепископа
Александрийскаго.

И
преподобнаго отца нашегоКирилла
Белоезерскаго, чудотворца.

1. Иже во святых отца нашего
Иоанна,
митрополита Тобольскаго.

На утрени Евангелие Иоанна, зачало 35 от полу.

На литургии Евангелие Иоанна, зачало 36.

11.
Святых апостол Варфоломеа и Варнавы.

На утрени Евангелие Иоанна, зачало 67.

На литургии Евангелие Луки, зачало 51.

14.
Святаго пророка Елиссеа.

15. Иже
во святых отца нашего Ионы,митрополита
Московскаго и всея России чудотворца.

На утрени Евангелие Иоанна, зачало 35 от полу.

На литургии Евангелие Иоанна, зачало 36.

18. Празднование Пресвятей Богородице,
в честь Ея иконы Боголюбския:
И святаго
мученика Леонтиа.

На утрени Евангелие Луки, зачало 4.

На литургии Евангелие Луки, зачало 54.

И святомуЕвангелие Иоанна, зачало 52.

19.
Святаго Апостола Иуды,брата
Господня по плоти.

На утрени Евангелие Иоанна, зачало 67.

На литургии Евангелие Иоанна, зачало 48.

В тойже
день,
святителя Иова,перваго
патриарха Московскаго и всея Руси.

На утрени Евангелие Иоанна, зачало 35 от полу.

На литургии Евангелие Иоанна, зачало 36.

23. В
сий день празднуем сретение Пресвятыя Богородицы
чудотворныя иконы Владимирския.

На утрени Евангелие Луки, зачало 4.

На литургии Евангелие Луки, зачало 54.

24.
Рождество честнаго славнаго пророка,Предтечи и Крестителя Иоанна.

На утрени Евангелие Луки, зачало 3.

На литургии Евангелие Луки, зачало 1.

25.
Святых чудотворцев Муромских,благовернаго
князя Петра,
нареченнаго во иноцех Давида,и благоверныя княгини Февронии,
нареченныя во инокинях Евфросинии.

26.
Явление иконы
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы
и Приснодевы Марии, Тихфинския.

На утрени Евангелие Луки, зачало 4.

На литургии Евангелие Луки, зачало 54.

28. Празднование Пресвятей Богородице,
в честь Ея иконы Троеручица.

На утрени Евангелие Луки, зачало 4.

На литургии Евангелие Луки, зачало 54.

В тойже
день, преподобных отец,
Сергиа и Германа, Валаамских чудотворцев.

На утрени Евангелие Матфеа, зачало 43.

29.
Святых славных и всехвальныхпервоверховных
апостол, Петра и Павла.

На утрени Евангелие Иоанна, зачало 67.

На литургии Евангелие Матфеа, зачало 67.

30.
Собор святых славных и всехвальныхапостол
двоюнадесяти.

Проповедь апостола Павла

В послании к римлянам Павел в первую очередь объясняет, что вера его не только для иудеев, что проповедовать он будет и язычникам. Однако, утверждая, что несет веру каждому, он обличает тех, кто не принимает ее, так как не может отказаться от своих грехов, совершаемых с верой в разуме, который склонен извращать любую истину. В то же время, зная, что творят беззаконие, они не только сами продолжают заниматься непотребствами, но и поощряют на это других.

Христианам же он запрещает осуждение. В первую очередь право судить есть только у Господа. Если же человек осуждает другого, то он как бы берет его грех на себя, что не может быть для него защитой перед Богом. С каким бы старанием человек ни делал добрые дела, если в нем нет веры и любви, то нет и проку во всех его начинаниях.

ГлавA к7и

(Зачaло н7а) Спасeни
же бhвше и5же съ пavломъ t кораблS, тогдA разумёша, ћкw џстровъ мелjтъ
нарицaетсz.

в7 Вaрвари же творsху не мaлое
милосeрдіе нaмъ: возгнёщше бо џгнь, пріsша всёхъ нaсъ, за настоsщій д0ждь и3
зи1му.

G Сгромaждшу же пavлу р0ждіz мн0жество
и3 возложи1вшу на џгнь, є3хjдна t теплоты2 и3зшeдши, сэкнY въ рyку є3гw2.

д7 И# є3гдA ви1дэша вaрвари ви1сzщу
ѕмію2 t руки2 є3гw2, глаг0лаху дрyгъ ко дрyгу: всsкw ўбjйца є4сть человёкъ сeй,
є3г0же спасeна t м0рz сyдъ б9ій жи1ти не њстaви.

є7 Т0й же u5бо, tтрsсъ ѕмію2 во џгнь,
ничт0же ѕло2 пострадA.

ѕ7 Nни1 же чazху є3го2 и3мyща
возгорётисz, и3ли2 пaсти внезaпу мeртва: на мн0зэ же тогw2 чaющымъ и3 ничт0же
ѕло2 въ нeмъ бhвшее ви1дzщымъ, претв0ршесz, глаг0лаху бGа того2 бhти.

з7 W$крестъ же мёста џнагw бsху сeла
пeрвагw во џстровэ, и4менемъ поплjа, и4же пріи1мь нaсъ, три2 дни6 любeзнэ
ўчреди2.

и7 Бhсть же nтцY поплjеву nгнeмъ и3
воднhмъ труд0мъ њдержи1му лежaти: къ немyже пavелъ вшeдъ, и3 помоли1всz, и3
возл0жь рyцэ свои2 нaнь, и3сцэли2 є3го2.

f7 Семy же бhвшу, и3 пр0чіи и3мyщіи
недyги во џстровэ т0мъ прихождaху и3 и3сцэлэвaхусz:

‹ и5же и3 мн0гими честьми2 почт0ша
нaсъ, и3 tвозsщымсz нaмъ ±же на потрeбу вложи1ша.

№i По
тріeхъ же мцcэхъ tвез0хомсz въ корабли2 ґлеxандрjйстэмъ, подпи1саномъ діоскyры,
презимёвшемъ во џстровэ,

в7i и3 доплhвше въ сmракyсы, пребhхомъ
дни6 три2:

Gi tтyду же tплhвше, пріид0хомъ въ
ригjю, и3 по є3ди1нэмъ дни2 возвёzвшу ю4гу, во вторhй дeнь пріид0хомъ въ
поті0лы,

д7i и3дёже њбрётше брaтію, ўмолeни
бhхомъ t ни1хъ пребhти днjй сeдмь: и3 тaкw въ ри1мъ и3д0хомъ.

є7i И# t тaмw брaтіz, слhшавше ±же њ
нaсъ, и3зыд0ша во срётеніе нaше дaже до ґппjева торгA и3 тріeхъ корчeмницъ:
и5хже ви1дэвъ пavелъ и3 благодари1въ бGа, пріsтъ дерзновeніе.

ѕ7i Е#гдa же пріид0хомъ въ ри1мъ,
с0тникъ предадE ќзники воев0дэ, пavлу же повелЁ пребывaти њ себЁ, съ
соблюдaющимъ є3го2 в0иномъ.

з7i Бhсть же по днeхъ тріeхъ, созвA
пavелъ сyщыz t їудeєвъ пє1рвыz: сшeдшымсz же и5мъ, глаг0лаше къ ни6мъ: мyжіе
брaтіе, ѓзъ ничт0же проти1вно сотвори1въ лю1демъ и3ли2 њбhчаємъ nтeчєскимъ,
ќзникъ t їеrли1млzнъ прeданъ бhхъ въ рyцэ ри1млzнwмъ,

}i и5же разсуди1вше ±же њ мнЁ, хотsху
пусти1ти, занE ни є3ди1на винA смeртнаz бhсть во мнЁ:

f7i сопроти1въ же глаг0лющымъ їудeємъ,
нyжда ми2 бhсть нарещи2 кeсарz, не ћкw kзhкъ м0й и3мёz въ чес0мъ њклеветaти:

к7 сеS рaди u5бо вины2 ўмоли1хъ вaсъ,
да ви1жду и3 бесёдую: надeжды бо рaди ї}левы вери1гами си1ми њбложeнъ є4смь.

к7а Nни1 же къ немY рёша: мы2 нижE
пис†ніz њ тебЁ пріsхомъ t їудeй, нижE пришeдъ кто2 t брaтій возвэсти2 и3ли2
глаг0ла что2 њ тебЁ ѕло2:

к7в м0лимсz же, да слhшимъ t тебє2, ±же
мyдрствуеши: њ є4реси бо сeй вёдомо є4сть нaмъ, ћкw всю1ду сопроти1въ глаг0лемо
є4сть.

к7г Ўстaвивше же є3мY дeнь, пріид0ша къ
немY въ страннопріeмницу мн0жайшіи, и5мже сказaше свидётелствуz цrтвіе б9іе и3
ўвэрsz и5хъ, ±же њ ї}сэ, t зак0на мwmсeова и3 прbрHкъ, t ќтра дaже до вeчера.

к7д И# џви ќбw вёроваху глаг0лємымъ,
џви же не вёроваху.

к7є Несоглaсни же сyще дрyгъ ко дрyгу,
tхождaху, рeкшу пavлу глаг0лъ є3ди1нъ, ћкw д0брэ д¦ъ сhй гlа и3сaіемъ прbр0комъ
ко nтцє1мъ нaшымъ,

к7ѕ гlz: и3ди2 къ лю1демъ си6мъ и3
рцы2: слyхомъ ўслhшите и3 не и4мате разумёти: и3 ви1дzще ќзрите и3 не и4мате
ви1дэти:

к7з њдебелё бо сeрдце людjй си1хъ, и3
ўши1ма тsжкw слhшаша, и3 џчи свои2 смежи1ша, да не кaкw ўви1дzтъ nчи1ма, и3
ўши1ма ўслhшатъ, и3 сeрдцемъ ўразумёютъ, и3 њбратsтсz, и3 и3сцэлю2 и5хъ.

к7и Вёдомо u5бо да бyдетъ вaмъ, ћкw
kзhкwмъ послaсz спcніе б9іе, сjи и3 ўслhшатъ.

к7f И# сі‰ томY рeкшу, tид0ша їудeє,
мн0гое и3мyще междY соб0ю состzзaніе.

l Пребhсть же пavелъ двA лBта и3сп0лнь
своeю мзд0ю и3 пріимaше вс‰ приходsщыz къ немY,

lа проповёдуz цrтвіе б9іе и3 ўчS ±же њ
гDэ нaшемъ ї}сэ хrтЁ со всsкимъ дерзновeніемъ невозбрaннw.

Конeцъ кни1зэ дэsній ґпcлъ: и4мать въ себЁ
глaвъ к7и, зач†лъ же церк0вныхъ н7а

ГлавA №

(Зачaло о7f) Пavелъ, рaбъ ї}съ хrт0въ, звaнъ
ґпcлъ, и3збрaнъ въ бlговёстіе б9іе,

в7 є4же прeжде њбэщA прbрHки свои1ми въ
писaніихъ сhхъ,

г7 њ сн7э своeмъ, бhвшемъ t сёмене
дв7дова по пlти,

д7 наречeннэмъ сн7э б9іи въ си1лэ, по д¦у
сhни, и3з8 воскrніz t мeртвыхъ, ї}са хrтA гDа нaшегw,

є7 и4мже пріsхомъ блгdть и3 ґпcлство въ
послушaніе вёры во всёхъ kзhцэхъ, њ и4мени є3гw2,

ѕ7 въ ни1хже є3стE и3 вы2, звaни ї}су
хrтY:

з7 всBмъ сyщымъ въ ри1мэ возлю1блєннымъ
бGу, зв†ннымъ сы6мъ: (За?.) блгdть вaмъ и3
ми1ръ t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA.

и7 Пeрвое ќбw благодарю2 бGа моего2
ї}сомъ хrт0мъ њ всёхъ вaсъ, ћкw вёра вaша возвэщaетсz во всeмъ мjрэ:

f7 свидётель бо ми2 є4сть бGъ, є3мyже
служY дyхомъ мои1мъ во бlговэствовaніи сн7а є3гw2, ћкw безпрестaни пaмzть њ вaсъ
творю2,

‹ всегдA въ моли1твахъ мои1хъ молsсz,
ѓще ќбw когдA поспёшенъ бyду в0лею б9іею пріити2 къ вaмъ:

№i желaю
бо ви1дэти вaсъ, да нёкое подaмъ вaмъ даровaніе дух0вное, ко ўтверждeнію вaшему:

в7i сіe же є4сть, соутёшитисz въ вaсъ
вёрою џбщею, вaшею же и3 моeю.

г7i Не хощy же не вёдэти вaмъ, брaтіе,
ћкw мн0жицею восхотёхъ пріити2 къ вaмъ, и3 возбранeнъ бhхъ досeлэ, да нёкій
пл0дъ и3мёю и3 въ вaсъ, ћкоже и3 въ пр0чихъ kзhцэхъ.

д7i Е$ллинwмъ же и3 вaрвавwмъ, м{дрымъ
же и3 нераз{мнымъ д0лженъ є4смь:

є7i тaкw є4сть, є4же по моемY ўсeрдію и3
вaмъ сyщымъ въ ри1мэ благовэсти1ти.

ѕ7i Не стыжyсz бо бlговэствовaніемъ
хrт0вымъ: си1ла бо б9іz є4сть во спcніе всsкому вёрующему, їудeови же прeжде и3
є4ллину.

з7i Прaвда бо б9іz въ нeмъ kвлsетсz t
вёры въ вёру, ћкоже є4сть пи1сано: првdный же t вёры жи1въ бyдетъ.

и7i(За?
п7) Tкрывaетсz бо гнёвъ б9ій съ нб7сE на всsкое
нечeстіе и3 непрaвду человёкwвъ, содержaщихъ и4стину въ непрaвдэ:

f7i занE разyмное б9іе ћвэ є4сть въ
ни1хъ, бGъ бо kви1лъ є4сть и5мъ:

к7 неви6димаz бо є3гw2, t создaніz мjра
творeньми помышлsєма, ви6дима сyть, и3 пrносyщнаz си1ла є3гw2 и3 бжcтво2, во
є4же бhти и5мъ без8tвBтнымъ.

к7а Занeже разумёвше бGа, не ћкw бGа
прослaвиша и3ли2 благодари1ша, но њсуети1шасz помышлє1ніи св0ими, и3 њмрачи1сz
неразyмное и4хъ сeрдце:

к7в глаг0лющесz бhти мyдри, њб8юродёша,

к7г и3 и3змэни1ша слaву нетлённагw бGа
въ под0біе w4браза тлённа человёка и3 пти1цъ и3 четверонHгъ и3 г†дъ:

к7д тёмже и3 предадE и5хъ бGъ въ
п0хотехъ сердeцъ и4хъ въ нечистотY, во є4же скверни1тисz тэлесє1мъ и4хъ въ себЁ
самёхъ:

к7є и5же премэни1ша и4стину б9ію во лжY,
и3 почт0ша и3 послужи1ша твaри пaче творцA, и4же є4сть блгcвeнъ во вёки, ґми1нь.

к7ѕ Сегw2 рaди предадE и5хъ бGъ въ
стр†сти безчeстіz: и3 жєнh бо и4хъ и3змэни1ша є3стeственную под0бу въ
през8естeственную:

к7з тaкожде и3 мyжіе, њстaвльше
є3стeственную под0бу жeнска п0ла, разжег0шасz п0хотію своeю дрyгъ на дрyга, мyжи
на мужeхъ стyдъ содэвaюще, и3 возмeздіе, є4же подобaше прeлести и4хъ, въ себЁ
воспріeмлюще.

к7и(За?
п7а) И# ћкоже не и3скуси1ша и3мёти бGа въ рaзумэ,
(сегw2 рaди) предадE и5хъ бGъ въ неискyсенъ ќмъ, твори1ти неподHбнаz,

к7f и3сп0лненыхъ всsкіz непрaвды,
блужeніz, лукaвства, лихоимaніz, ѕл0бы: и3сп0лненыхъ зaвисти, ўбjйства, рвeніz,
льсти2, ѕлонрaвіz:

л7 шепотники2, клеветники2, богомє1рзки,
досади1тєли, велич†вы, гHрды, њбрэтaтєли ѕлhхъ, роди1телємъ непокори6вы,

л7а нераз{мны, непримири1тєлны,
нелюбHвны, неклzтвохрани1тєлны, неми1лwстивны.

л7в Нёцыи же и3 њправдaніе б9іе
разумёвше, ћкw такwвaz творsщіи дост0йни смeрти сyть, не т0чію сaми творsтъ, но
и3 соизволsютъ творsщымъ.

ДЭZ^НІZ СТ&Ы~ХЪ ҐПО~СТWЛЪ

спи6сана сhмъ ґпcломъ и3 є3ђлjстомъ ЛУКО~Ю.

ГлавA G

(Зачaло з7) Вкyпэ же пeтръ и3 їwaннъ
восхождaста во свzти1лище на моли1тву въ чaсъ девsтый.

в7 И# нёкій мyжъ, хр0мъ t чрeва мaтере
своеS сhй, носи1мь бывaше, є3г0же полагaху по вс‰ дни6 пред8 двeрьми церк0вными,
рек0мыми крaсными, проси1ти ми1лостыни t входsщихъ въ цeрковь:

G и4же ви1дэвъ петрA и3 їwaнна хотsщыz
вни1ти въ цeрковь, прошaше ми1лостыни.

д7 воззрёвъ же пeтръ нaнь со їwaнномъ,
речE: воззри2 на ны2.

є7 Џнъ же прилэжaше и4ма, мнS нёчто t
нею2 пріsти.

ѕ7 Речe же пeтръ: сребрA и3 злaта нёсть ў
менє2, но є4же и4мамъ, сіE ти2 даю2: во и4мz ї}са хrтA назwрeа востaни и3 ходи2.

з7 И# є4мь є3го2 за деснyю рyку
воздви1же: ѓбіе же ўтверди1стэсz є3гw2 плєснЁ и3 глє1знэ,

и7 и3 вскочи1въ стA и3 хождaше, и3 вни1де
съ ни1ма въ цeрковь, ходS и3 скачS и3 хвалS бGа.

f7 И# ви1дэша є3го2 вси2 лю1діе ходsща и3
хвaлzща бGа,

‹ знaху же є3го2, ћкw сeй бsше, и4же
ми1лостыни рaди сэдsше при крaсныхъ двeрехъ церк0вныхъ: и3 и3сп0лнишасz чyда и3
ќжаса њ приключи1вшемсz є3мY.

№i (За?
}) Держaщужесz и3сцэлёвшему хром0му петрA и3 їwaнна, притек0ша къ
ни1ма вси2 лю1діе въ притв0ръ, нарицaемый соломHновъ, ўжaсни.

в7i Ви1дэвъ же пeтръ tвэщавaше къ
лю1демъ: мyжіе ї}лтzне, что2 чудитeсz њ сeмъ, и3ли2 на ны2 что2 взирaете, ћкw
своeю ли си1лою и3ли2 бlгочeстіемъ сотвори1хомъ є3го2 ходи1ти;

Gi бGъ ґвраaмовъ и3 їсаaковъ и3 їaкwвль,
бGъ nтє1цъ нaшихъ, прослaви џтрока своего2 ї}са, є3г0же вы2 предaсте, и3
tверг0стесz є3гw2 пред8 лицeмъ пілaтовымъ, сyждшу џному пусти1ти:

д7i вh же сaгw и3 првdнагw tверг0стесz,
и3 и3спроси1сте мyжа ўбjйцу дaти вaмъ,

є7i начaлника же жи1зни ўби1сте: є3г0же
бGъ воскRси2 t мeртвыхъ, є3мyже мы2 свидётеліе є3смы2.

ѕ7i И# њ вёрэ и4мене є3гw2, сего2,
є3г0же ви1дите и3 знaете, ўтверди2 и4мz є3гw2: и3 вёра, ћже є3гw2 рaди, дадE
є3мY всю2 цёлость сію2 пред8 всёми вaми.

з7i И# нн7э, брaтіе, вёмъ, ћкw по
невёдэнію сіE сотвори1сте, ћкоже и3 кн‰зи вaши:

}i бGъ же, ±же предвозвэсти2 ўсты6 всёхъ
прbрHкъ свои1хъ пострадaти хrтY, и3сп0лни тaкw.

f7i (За? f7) Покaйтесz u5бо и3
њбрати1тесz, да њчи1ститесz t грBхъ вaшихъ,

к7 ћкw да пріи1дутъ временA прохл†дна t
лицA гDнz, и3 п0слетъ пронарэчeннаго вaмъ хrтA ї}са,

к7а є3г0же подобaетъ нб7си2 ќбw пріsти
дaже до лётъ ўстроeніz всёхъ, ±же гlа бGъ ўсты6 всёхъ сhхъ свои1хъ прbрHкъ t
вёка.

к7в Мwmсeй ќбw ко nтцє1мъ речE: ћкw
прbр0ка вaмъ воздви1гнетъ гDь бGъ вaшъ t брaтіи вaшеz, ћкw менE: тогw2
послyшайте по всемY, є3ли6ка ѓще речeтъ къ вaмъ:

к7г бyдетъ же, всsка душA, ћже ѓще не
послyшаетъ прbр0ка џнагw, потреби1тсz t людjй.

к7д И# вси1 же прbр0цы t самуи1ла и3
и5же по си1хъ, є3ли1цы глаг0лаша, тaкожде предвозвэсти1ша дни6 сі‰.

к7є Вы2 є3стE сhнове прbрHкъ и3 завёта,
є3г0же завэщA бGъ ко nтцє1мъ вaшымъ, гlz ко ґвраaму: и3 њ сёмени твоeмъ
возбlгословsтсz вс‰ nтeчєствіz земн†z.

к7ѕ Вaмъ пeрвэе бGъ, воздви1гій џтрока
своего2 ї}са, послA є3го2 блгcвsща вaсъ, во є4же tврати1тисz вaмъ комyждо t
ѕл0бъ вaшихъ.

Глава 2ОглавлениеГлава 4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector