Акафист ангелу хранителю о замужестве

Акафист

Обращаться ко Господу через молитву, торжественную хвалебную песню — древняя православная традиция. Акафист — это один из многих различных видов церковных гимнов. Дошедшее к нам из Греции слово «Ο Ακάθιστος Ύμνος» происходит от местного слова «akathistos«, где а – это отрицание, а kathizo – сидеть. Его также называют «неседальным гимном«, потому что исполнять его принято стоя.

 • Акафист святителю Спиридону Тримифунтскому
 • Акафист Николаю Чудотворцу
 • Акафист Архангелу Михаилу

История Акафиста: происхождение, история развития


В греческой литературе средних веков мы часто можем встретить упоминание акафиста. Этот жанр известен с ранних Византийских времен. Позднее из Греции традиция пения этой молитвы перешла в страны Восточной Европы. Это отразилось и в литературе, и в исторических трудах. Самым первым гимном, дошедшим до современности, стал великий акафист Пресвятой Богородице, он был написан после чудесного освобождения Константинополя от нападения врагов. Этот великий акафист предположительно относится к 626 году (времена правления императора Ираклия). Многие гимнографы называют и более ранние сроки. Считается, что над молитвой работали сразу несколько гимнографов. В те дни Патриарх Сергий, проносил на руках икону Пресвятой Богородицы вдоль городских стен, и умолял Бога о защите от войск персов и скифов, которые осаждали Константинополь. Люди просили Господа о заступничестве в храмах, умоляя спасти их дома и родной город. Император считал Богородицу Покровительницей и заступницей столицы после чудесного спасения города. Первое время праздник акафиста совершали в Константинополе именно в том храме (Влахернский храм), где хранились святыни: чудотворная икона Богородицы и Ее риза, а также пояс. Позднее праздник стала отмечать вся Восточная Церковь.

Христианские поэты составили подражания этому акафисту, а в российской традиции Православия такие гимны принято писать каждому святому, которого Церковь начинает прославлять. В рассказе А.П. Чехова «Святою ночью» можно встретить художественный рассказ о том, как люди сочиняли акафист Богородице. Подобные молитвы продолжили традицию жанра.

Великий акафист Богородице стал образцом хвалебной песни. Обычно хвалебную песню пишет акафистограф – православный поэт—христианин. Сейчас есть не только классические акафисты, которые мы могли встретить в древности, поэтому акафист стал отдельным особым жанром хвалебной песни Иисусу Христу, Богородице, святому, а иногда и церковному празднику.

В России акафист, особый вид молитвы, появился около 916—го года. Первый русский гимн посвящался святому Сергию Радонежскому.

Во времена гонений на Церковь жанр торжественной молитвы был в расцвете. Именно в это время было написано много новых акафистов, потому что в пении акафиста не участвовал церковный хор, он читался келейно, без священника.

Верующие могли молиться дома. Новые акафисты пишутся и сейчас. Существует около 1800 хвалебных песен на разных языках мира. Зачастую остаются неизвестными авторы музыки акафиста, так как многие распевы рождались в народе.

Акафист Пресвятой Богородице

Хвалебная песня Пресвятой Богородице, который называют «великим акафистом» и считают образцом хвалебной песни, состоит из 25 строф. Это — 13 кондаков и 12 икосов. Икосы принято начинать с греческих букв.

Этот акафист поют в богослужебное последование Утрени. Текст акафиста содержится в нескольких книгах, но считается, что изначально он появился в Триоди Постной. Его поют только один раз в году.

Субботу пятой седмицы Великого Поста именно поэтому называют «Похвала Богородице» или «Суббота акафиста«.

Эту версию молитвы составил архимандрит Плетенецкий (Елисей), автор перевода «Триоди постной» О том, что греческие гимны были известны еще отечественным монахам XV века, говорит книга «Канонник» Кирилла Белозерского, которая вышла в 1407 году.

Роль Ангела Хранителя в жизни человека

Если бы Бог не приставил этого сильного защитника на спину каждого смертного человека, то все люди были бы ужасными грешниками, не думали бы, что делают. На каждого бы человека напал злой демон и погубил своими помыслами. Блаженно становится от того, что все-таки существуют в мире Ангелы, пускай даже невидимые и физически неощутимые. Какова же весомая роль Ангела Хранителя?

 • они делают все возможное, чтобы у людей были благие дела;
 • они как настоящий оберег, защищающий всех и каждого от злых духов;
 • они наставляют верующих на путь истинный, подсказывают верные дороги, по которым стоит идти, указывают правильные решения через человеческую интуицию;
 • они в ответе за нас перед Господом Богом.

Значение молитвы

Ангелы хранители призваны оберегать людей, помогать им в достижении различных благ, как временных, так и вечных, защищать от всех бед и напастей. Верующий человек должен делать все, чтобы оказаться достойным доброго отношения к себе со стороны Бесплотных Сил Небесных. Люди должны почитать ангелов-хранителей и воздавать достойное поклонение им как великим слугам Божиим.

Лучше всего проявить свое благоговение, благодарность за помощь и внимание, а также просить у ангела заступления в молитве. Христианин должен как можно чаще обращаться к своему хранителю

Делать это необходимо утром после пробуждения, а также вечером перед сном. Молиться ангелу хранителю можно и нужно в течение дня, тогда он будет помогать.

По понедельникам совершается общецерковное прославление Небесных Сил. В этот день во время богослужения произносятся молитвы, в которых верующие просят помощи у ангелов в деле спасения души христианской.

Кроме того, православные христиане читают акафист ангелу хранителю, уединившись дома (келейно). Это помогает укрепить связь души с невидимым ангельским миром, со всей церковью, прославляющей особо в этот день Небесные Силы.

Душа во время произнесения молитвословий, посвященных ангелу, будет настраиваться на молитвенный лад, освобождаясь от ненужных мыслей и переживаний.

Ангелы небесные – существа духовные и бесплотные, но когда они являются верующим, то принимают человеческое подобие. На иконах ангелы изображаются в виде людей, одетых в белые одежды. Во-первых, так их описывают те, взору которых они являлись, например, при воскресении Христа и Его вознесении на небо. Во-вторых, белый цвет одежд означает духовную чистоту, бесстрастие и непорочность, свойственную бесплотным созданиям.

Помимо этого, ангелы изображаются с крыльями. Это символизирует быстроту, с которой небесные посланники исполняют волю Божью.

Нередко ангелы изображаются с многочисленными глазами. Это означает то, что их взор может проникнуть в глубины души человека, а также всюду, куда не может заглянуть око людское.

К небесному покровителю обращаются в поисках поддержки в сложных житейских ситуациях, для исправления неразрешимых проблем. Многие молодые девушки читают акафист ангелу хранителю о замужестве, о помощи в выборе правильного пути в жизни.

Те из людей, которые призывают ангела-хранителя в минуту опасности, получают чудесное избавление от беды, защиту от надругательства, смерти. От чего ограждают людей небесные силы рассказывают очевидцы и участники трагических событий.

Иногда ангелы небесные помогают людям явным образом. Вот история, которая произошла в одном военном учебном заведении Санкт-Петербурга зимой 1769 года. В полночь, когда все спали крепким сном, случилось возгорание.

Привратник, который уснул, как и все остальные, был разбужен чьим-то голосом, предупреждающем о начавшемся пожаре. Встав с постели, тот отправился искать, кто бы это мог говорить с ним, и увидел разгорающийся огонь в одном из помещений.

Благодаря этому все ученики были спасены и успели выбежать из помещения еще до того, как обгоревшие стены начали рушиться.

Но часто ангел хранитель, спасая человека от беды, остается незамеченным. Вот человек, отчаявшийся и удрученный какими-либо несчастными обстоятельствами, решает свести счеты с жизнью, чтобы таким образом избавить себя от невыносимости и безысходности жизни.

И ангел хранитель вселяет такому человеку мысли о жалости и сострадании к своим близким, которые будут испытывать серьезные трудности или пропадут без него. Самоубийство не состоялось благодаря помощи ангела небесного, который навеял благоразумные мысли несчастному. А тот, не заглушив добро и милосердие в своей душе, внял голосу совести и оставил задуманное.

Почему люди получают помощь. Все чудесные истории о спасении в сложных жизненных обстоятельствах происходят с теми, кто до конца не загасил в сердце Божественную искру многочисленными грехами и окончательно не отвернулся от Всевышнего.

Акафист Ангелу-хранителю: текст, для чего читают

Каждый день недели в православной церкви посвящен определенному событию, связанному с земной жизнью Иисуса Христа. Воскресенье празднуется как малая Пасха, среда и пятница — дни поминовения страданий Господа.

В понедельник, по сложившейся церковной традиции, почитаются Небесные Силы. В начале недели многие православные христиане читают акафист ангелу хранителю, а монашествующие соблюдают строгий пост.

Наши ангелы и демоны

Начав грешить, мы отгоняем от себя ангелов хранителей, своих невидимых защитников и вновь попадаем под власть демонов (падших ангелов). Каждый человек должен проявлять упорство и собственную волю на пути ко спасению.

Борьбой со своими страстями мы помогаем светлым ангелам защищать и направлять нас к истине, служить проводниками на пути в Царство Небесное.

Интересно! Как исповедоваться в содомском грехе и что это такое.

Библия и святоотеческое наследие свидетельствуют о том, что ангел хранитель сопровождает человека всю его жизнь, но на этом его миссия не заканчивается.

Так же, как Бог приставляет к каждому верующему ангела-хранителя, князь тьмы посылает одного из падших духов следить за всеми его злыми делами и записывать их. И когда, переступив порог смерти, душа ищет своего Создателя, воздушные мытари (бесы) преграждают ей путь и напоминают о всех совершенных грехах.

И если добрых дел в жизни почившего человека оказалось недостаточно, чтобы покрыть все совершенное им зло, падшие ангелы получают власть над ним и уводят в ад, где нет ни капли божественного света и милосердия.

Интересно!Расписание богослужений в храме святого Андрея Рублева в Раменках.

Редко какая душа проходит мытарства свободно и беспрепятственно. Очень мало людей, действительно, усмиряющих свои телесные и душевные страсти.

Святые ангелы вступают в спор с воздушными мытарями и в доказательство своей правоты приводят дела любви, милосердия, сотворенные почившим человеком. Так они шаг за шагом отвоевывают душу у бесов, преодолевая вместе с ней все посмертные испытания для того, чтобы привести, наконец, в Царство Небесное.

Значение молитвы

Лучше всего проявить свое благоговение, благодарность за помощь и внимание, а также просить у ангела заступления в молитве. Христианин должен как можно чаще обращаться к своему хранителю

Это важно! Для чего читают очень сильную молитву Архангелу Михаилу. Делать это необходимо утром после пробуждения, а также вечером перед сном

Молиться ангелу хранителю можно и нужно в течение дня, тогда он будет помогать

Делать это необходимо утром после пробуждения, а также вечером перед сном. Молиться ангелу хранителю можно и нужно в течение дня, тогда он будет помогать.

По понедельникам совершается общецерковное прославление Небесных Сил. В этот день во время богослужения произносятся молитвы, в которых верующие просят помощи у ангелов в деле спасения души христианской.

Внимание! Для молитвы ангелу необходимо уединиться, оградив себя от шума и суетных дел, зажечь свечу или лампаду, поставив ее перед иконой ангела-хранителя, перекреститься и сотворить поклон (земной или поясной)

Чтение акафистов молитва по соглашению

По благословению Преосвященнейшего Гурия, епископа Арсеньевского и Дальнегорского

 • Господь сказал: «Если двое из вас согласятся на
 • земле просить о всяком деле, то, чего бы ни
 • попросили, будет им от Отца Моего Небесного,
 • ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там

Я посреди них» (Мф.18, 19-20).

Что такое «Молитва по соглашению»?

 1. «Молитва по соглашению» – это совместное исполнение молитвенного правила несколькими православными людьми, которые соглашаются исполнять его на протяжении определенного срока.
 2. Этот способ молитвенного правила имеет огромную силу, так как основан на словах Спасителя.

Православные христиане часто прибегают в трудных жизненных ситуациях к «Молитве по соглашению». Молитву читают определенное количество людей (в зависимости от того, кто о ком молиться) в строго согласованное между собою время ( в определенный день недели в 19:00 по Приморскому времени).

Перед началом чтения «Молитв по соглашению» надо обязательно взять благословение у священника. Также необходимо регулярно исповедоваться и причащаться Святых Христовых Таин, чтобы Господь давал силы для совершения молитвы.

Как принять участие в «Молитве по соглашению»?

Взять благословение у священника на чтение определенного акафиста, из списка читаемых в Кафедральном Благовещенском Соборе.

Подать в Кафедральном Благовещенском Соборе записку с именем человека (крещенного), о котором будет совершаться совместная молитва.

После этого обязательно надо самому принимать участие в молитве:

 • в назначенный день недели в 19:00 (19:30) приходить на совместную молитву в Кафедральный Благовещенский Собор;
 • при невозможности посетить храм – молиться (читать акафист) дома или в дороге или в другом месте в это же самое время, чтобы молитва происходила одновременно с соборной молитвой, совершаемой в Кафедральном Благовещенском соборе.

Поминовение за каждого записанного будет совершаться в течение года со дня подачи записки раз в неделю на Акафисте и каждый день на Литургии сестрами монашеской обители или церковнослужителями.

День недели Время Название акафиста Пояснение
Понедельник 19:00 Ангелу Хранителю – о страждущих от духов нечистых– о трудности выбора в сложной ситу­ации– для желающих создать семью, вступить в брак
Вторник 19:00 Святому пророку Иоанну Предтече – об обращении к вере и покаянию – о побуждении к Таинству Крещения некрещеных– о кающихся в грехе аборта
19:30 Преподобному Сергию Радонежскому – от дурного влияния на детей

 • – о помощи в учении
 • – об укрощении гордыни
 • – о помощи в трудных ситуация
Среда 19:00 Богородице в честь иконы Ея «Неупиваемая чаша» – о страдающих пьянством, курением, – наркоманией, блудом
19:30 Богородице в честь иконы Ея «Всецарица»
Четверг 19:00 Блаженной Матроне Московской – о помощи в житейских нуждах – при материал. затруднениях – об устройстве на рабо­ту
19:30 Святителю Николаю Чудотворцу – об избавлении от долгов– о пребывающих в судах, тюремном заключении, плену– о путешествующих
Пятница 19:00 Богородице в честь иконы Ея «Благовещение» – при бездетности

 1. – о помощи в родах
 2. – о детях, чтобы они вступали в брак
 3. – о создании семьи, о мире в семье
Суббота 19:00 Вмч. и целителю Пантелеимону – об исцелении от болезни– в нужде, скорби и унынии
Воскресенье 19:00 Богородице в честь иконы Ея «Державная» – о спасении России

 • – об Арсеньевской Епархии
 • – о примирении враждующих
 • – о даровании смирения и любви к ближним
 • – о погибающих в ересях, расколах и сектах
 • – о без вести пропавших

Икос 3

Имам тя, богоизбранный покровителю мой,
якоже светлyю зарю, просвещающyю дyши моея темнотy и
разгоняющyю мрак сердечнаго неведения моего; сего ради,
со yмилением припадая, молю ти ся, да и вся моя чyвствия,
потемненная страстьми, очистятся, во еже не блyждати ми
во тьме греховней. Пречyднyю же светлость твою воспеваю
сице:

Радyйся, звездо Невечерняго Света, от
Трисияннаго Божества возсиявшая и мене вынy озаряющая.

Радyйся, пресветлая лyче, помраченная
грехми сердечная ми очеса осиявающая.

Радyйся, яко тщишися направити мя на
пyть истинный, во тьме беззаконий блyждающаго.

Радyйся, яко предлагаеши ми заповеди
Господня, яки зерцало для всея жизни моея.

Радyйся, яко поставляеши ми закон Божий,
яка светильник ногама моима и свет стезям моим.

Радyйся, яко словес Евангелия Христова
сладость послyшати поyчаеши мя.

Радyйся, яко yчению Божественнаго
Учителя моего и Господа несомненно веровати побеждаеши
мя.

Радyйся, яко в повиновении yставом
святыя Церкве yкрепляеши мя.

Радyйся, яко правилом и преданием святых
апостол и отец покарятися наставляеши мя.

Радyйся, яко во исповедании святыя и
православныя веры yтверждаеши мя.

Радyйся, яко за сие исповедание и на
смерть готовy ми быти yбеждаеши.

Радyйся, яко еретиком и отстyпником
истинныя Церкве сообщатися возбраняеши ми.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый
хранителю мой.

Роль Ангела Хранителя в жизни человека

Если бы Бог не приставил этого сильного защитника на спину каждого смертного человека, то все люди были бы ужасными грешниками, не думали бы, что делают. На каждого бы человека напал злой демон и погубил своими помыслами. Блаженно становится от того, что все-таки существуют в мире Ангелы, пускай даже невидимые и физически неощутимые. Какова же весомая роль Ангела Хранителя?

 • они делают все возможное, чтобы у людей были благие дела;
 • они как настоящий оберег, защищающий всех и каждого от злых духов;
 • они наставляют верующих на путь истинный, подсказывают верные дороги, по которым стоит идти, указывают правильные решения через человеческую интуицию;
 • они в ответе за нас перед Господом Богом.

Икос 10

Стена тверда присно являеши ми ся, святый Ангеле, противy yхищрений злобных врагов моих, ищyщих вечныя погибели моея и разслабляющих дyшy мою леностию и самозабвением. Молю yбо тя, хранителю мой, да твоим ходатайством сподоблюся при исходе дyши моея из телесе причастник быти пречистаго Тела и святейшия Крове Спасителя моего, яко да yкрепився сею нетленною пищею и животворным питием, безтрепетно прейдy воин мир, воспевая тя, моего благодетеля: Радyйся, яко дана ти есть власть и сила отражати демонская на мя нападения. Радyйся, яко приял еси от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих. Радyйся, яко от всякаго злодейства и козней диавольских могий избавити мя. Радyйся, яко горьких мытарств начальника, лютаго миродержца нападения от мене отреваеши. Радyйся, яко, ограждаемый твоим присyтствием, имам надеждy в час смерти не yстрашитися мрачных лиц дyхов злобы. Радyйся, яко, хранимый тобою, yповаю безбедно прейти воздyшныя мытарства. Радyйся, яко yкрепляемый твоею помощию, чаю не yдержан быти вне врат рая, ми вожделеннаго. Радyйся, яко Твое за ми предстательство сильно есть пред Богом, еже и вверженy ми быти во тьмy кромешнюю. Радyйся, яко присно внyшаеши ми yмилостивляти Господа слезами покаяния, да избавлюся геены адския. Радyйся, яко побyждаеши мя день и нощь молитися, да не послан бyдy со демоны мyчитися. Радyйся, неотстyпный мой рyководителю и пестyне. Радyйся, крепкий мой застyпниче и скорый помощниче.Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

О том, как принято читать акафист

Здесь нет особого графика и распорядка, когда именно стоит произносить акафист. Но если акафист Ангелу Хранителю стараться читать по понедельникам, то это будет самым правильным способом оградить себя от всех неприятностей. Говорят, что, начиная неделю со священного текста с самого утра, последующие дни будут проходить под полной защитой Ангела.

Работа курьером в Яндекс.Еда (до 3400 рублей за смену) оставить заявку →

Помимо этого, акафист Ангелу Хранителю можно не только самостоятельно читать, но и слушать в режиме онлайн, что так же очень важно, а главное — удобно

Читка должна быть медленной, стоит не думать ни о чем, сконцентрировать свое внимание только на тексте. Так как акафист весьма простой, здесь нет сложных слов и выражений, то необходимо представлять все то, что произносится вслух

В режиме онлайн так же разрешается слушать акафист Ангелу Хранителю по понедельникам.

Не рекомендуется заниматься посторонними делами во время слушания. В среднем, максимальное время, которое можно потратить на акафист, 40 минут. Более того, данный священный текст произносится не только в минуты, когда необходима помощь и поддержка, но так же и в печальные и радостные моменты в жизни.

Будет замечательно, если верующий начнет делиться всеми своими внутренними переживаниями со своим Ангелом Хранителем. Он и так будет знать, что происходит, но если самостоятельно рассказывать о том, что чувствует человек, то это будет намного лучше. 12 икосов и 12 кондаков – это не просто молитва, а сильный текст, раскрывающий в себе всю небесную сущность человеческого небесного заступника.

Икос 10

Стена тверда присно являеши ми ся, святый Ангеле, противу
ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечныя погибели моея и разслабляющих душу
мою леностию и самозабвением. Молю убо тя, хранителю мой, да твоим ходатайством
сподоблюся, при исходе души моея из телесе причастник быти Пречистаго Тела и
святейшия Крове моего Спасителя, яко да, укрепився сею нетленною пищею и
животворящим питием, безтрепетно прейду во ин мир, воспевая тя, моего
благодетеля:

Радуйся, яко дана ти есть власть и сила отражати демонская
на мя нападения; радуйся, яко приял еси от Бога крепость на побеждение невидимых
врагов моих. Радуйся, яко от всякаго злодейства и козней диавольских могий
избавити мя; радуйся, яко горьких мытарств начальника, лютаго миродержца
нападения от мене отреваеши. Радуйся, яко, ограждаемый твоим присутствием, имам
надежду в час смерти не устрашитися мрачных лиц духов злобы; радуйся, яко
хранимый тобою, уповаю безбедно прейти воздушная мытарства. Радуйся, яко
укрепляемый твоею помощию, чаю не удержан быти мне врат рая, ми вожделеннаго;
радуйся, яко твое за мя предстательство сильно есть пред Богом, еже не ввержену
ми быти во тьму кромешную. Радуйся, яко присно внушаеши ми умилостивляти Господа
слезами покаяния, да избавлюся геенны адския; радуйся, яко побуждаеши мя день и
нощь молитися, да не послан буду со демоны мучитися. Радуйся, неотступный мой
руководителю и пестуне; радуйся, крепкий мой заступниче и скорый помощниче.

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый Хранителю мой.

Икос 9

Витийствyющий язык не может изрещи, яже сотворил ми еси, святый хранителю мой, во всем житии моем: прияв бо дyшy мою от кyпели святаго Крещения, хранил мя еси во младенчестве, yчил и вразyмлял еси во отрочестве, соблюдал мя еси от поползновения ко грехом в возрасте юношестем, наставлял еси пришедша мя в мyжество, охранял еси на всех пyтех моих даже до старости, обличая и yтешая, всюдy помогая и направляя на пyть спасения. Сего ради благодарственне вопию ти:

Радyйся, яко никогдаже лишаеши мя твоея помощи и застyпления; Радyйся, яко от сна востающа мя подвизаеши ко благодарению Господа, yкрепляющаго силы моя. Радyйся, яко начаток коегождо дне молитвою освящати мя поyчаеши. Радyйся, яко воспрещаеши ми, без молитвы ко Всеблагомy Промыслителю, дерзновенно собою что начинати. Радyйся, яко самонадеяние из сердца моего истребити тщишися. Радyйся, яко сладчайшее имя Господа Иисyса Христа yсты непрестанно произносити и во yме держати мя побyждаеши. Радyйся, яко во всякое время нyжная точию и полезная вещати языком ми внyшаеши. Радyйся, яко от празднословия, многоглаголания, паче же кощyнства, мя yдерживаеши. Радyйся, яко ядyщy и пиющy ми, или ино что творящy присно спребываеши. Радyйся, яко воздержанию в пищи и питии приобyчити мя печешися. Радyйся, яко спяща мя храниши, и врага, хотяща искyсити мя сонными мечтании, отгоняеши. Радyйся, яко воспящаеши мя от любострастнаго стремления и во очию моею целомyдренный стыд влагаеши.Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Икос 8

Всех Господь и Создатель мой, егда назнаменует ми
преставитися от жития сего, ты, благий хранителю мой, провидяй грозныя муки,
духовом злобы и нераскаянным грешником уготованныя и мене ожидающия, покрый мя
твоего милосердия крилами, якоже орел птенцы своя, и внегда исчезати от мене
духу моему, да узрю тя близ мене предстояща и лютыя враги отгоняюща. О сем со
умилением молю ти ся, вещая сице:

Радуйся, умным очесем моим горький и страшный час смертный
представляяй; радуйся, яко неизбежен, вкупе же и безвестен час той присно ми
напоминаяй. Радуйся, на кийждо день, аки уже на последний жития моего взирати мя
поучаяй; радуйся, на всякое время ко исходу во ин мир мя приуготовляяй. Радуйся,
душевное умиление и сердечное сокрушение во мне рождаяй; радуйся, выну желаяй
ми, да поне при кончине дней моих покаюся. Радуйся, любити мир и яже в мире ми
воспрещаяй; радуйся, пристрастие к тленному богатству из сердца моего искореняти
помогаяй. Радуйся, вся блага земная быти привременна и скоропреходяща ми
показуяй; радуйся, яко вся красная мира сего крину сельному подобна суть,
вразумляяй мя. Радуйся, славы человечи, аки тени преходящия, искати возбраняяй
ми.

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый Хранителю мой.

Икос 12

Пою Твое досточудное ми­ло­сер­дие и многое снисхождение, быстродвижный уме, безплотный слуго Господень: яко не гнушаешися гре­хов­ныя моея смрадности и не престаеши приносити о мне, непотребнем, свя­тыя мо­лит­вы своя ко святейшему пре­сто­лу Триипостаснаго Бо­га, еже не погибнути ми во ве­ки, но Царст­вие Не­бес­ное наследовати. Благоволи убо прияти от ду­шев­ных сокровищ моих при­но­си­мое ти песнопение: Ра­дуй­ся, яко воспоминанием грядущаго грознаго Суда Бо­жия от гре­хов мя отреваеши; ра­дуй­ся, яко ду­шу мою, аки невесту, ко сретению прекраснаго Жениха Хри­ста предуготовляти возбуждаеши мя. Ра­дуй­ся, яко прис­но желаеши достойна мя сотворити брачнаго чертога Его; ра­дуй­ся, яко вы­ну учиша мя возжигати светильник ду­ши моея, да с мудрыми девами, душами пра­вед­ных, вниду в онь. Ра­дуй­ся, яко гре­хов­ныя одежды моея совлачитися побуждаеши мя; ра­дуй­ся, яко в ризу непорочности и чис­то­ты об­ле­щи­ся ми способствуеши. Ра­дуй­ся, яко ходатайствуеши, да на Страшнем Су­де Хрис­то­вом одесную Его стати сподоблюся; ра­дуй­ся, яко умоляеши благоутробие Бо­жие, да лику избранных Сво­их сопричтет мя. Ра­дуй­ся, яко подвизаеши на мо­лит­ву ко Гос­по­ду и сожителей тво­их не­бес­ных, да вселит мя с ни­ми во Царст­вии Сво­ем; ра­дуй­ся, доб­рый и бодрый блюстителю мой. Ра­дуй­ся, теп­лый о мне, грешнем, мо­лит­вен­ни­че и бла­гий пред­ста­те­лю; ра­дуй­ся, по Гос­по­де Бо­зе и Пресвятей Бо­го­ро­ди­це креп­кое мое упо­ва­ние. Ра­дуй­ся, Ан­ге­ле Господень, неусыпаемый хра­ни­те­лю мой.

Акафист

Обращаться ко Господу через молитву, торжественную хвалебную песню — древняя православная традиция. Акафист — это один из многих различных видов церковных гимнов. Дошедшее к нам из Греции слово «Ο Ακάθιστος Ύμνος» происходит от местного слова «akathistos«, где а – это отрицание, а kathizo – сидеть. Его также называют «неседальным гимном«, потому что исполнять его принято стоя.

 • Акафист святителю Спиридону Тримифунтскому
 • Акафист Николаю Чудотворцу
 • Акафист Архангелу Михаилу

История Акафиста: происхождение, история развития


В греческой литературе средних веков мы часто можем встретить упоминание акафиста. Этот жанр известен с ранних Византийских времен. Позднее из Греции традиция пения этой молитвы перешла в страны Восточной Европы. Это отразилось и в литературе, и в исторических трудах. Самым первым гимном, дошедшим до современности, стал великий акафист Пресвятой Богородице, он был написан после чудесного освобождения Константинополя от нападения врагов. Этот великий акафист предположительно относится к 626 году (времена правления императора Ираклия). Многие гимнографы называют и более ранние сроки. Считается, что над молитвой работали сразу несколько гимнографов. В те дни Патриарх Сергий, проносил на руках икону Пресвятой Богородицы вдоль городских стен, и умолял Бога о защите от войск персов и скифов, которые осаждали Константинополь. Люди просили Господа о заступничестве в храмах, умоляя спасти их дома и родной город. Император считал Богородицу Покровительницей и заступницей столицы после чудесного спасения города. Первое время праздник акафиста совершали в Константинополе именно в том храме (Влахернский храм), где хранились святыни: чудотворная икона Богородицы и Ее риза, а также пояс. Позднее праздник стала отмечать вся Восточная Церковь.

Христианские поэты составили подражания этому акафисту, а в российской традиции Православия такие гимны принято писать каждому святому, которого Церковь начинает прославлять. В рассказе А.П. Чехова «Святою ночью» можно встретить художественный рассказ о том, как люди сочиняли акафист Богородице. Подобные молитвы продолжили традицию жанра.

Великий акафист Богородице стал образцом хвалебной песни. Обычно хвалебную песню пишет акафистограф – православный поэт—христианин. Сейчас есть не только классические акафисты, которые мы могли встретить в древности, поэтому акафист стал отдельным особым жанром хвалебной песни Иисусу Христу, Богородице, святому, а иногда и церковному празднику.

В России акафист, особый вид молитвы, появился около 916—го года. Первый русский гимн посвящался святому Сергию Радонежскому.

Во времена гонений на Церковь жанр торжественной молитвы был в расцвете. Именно в это время было написано много новых акафистов, потому что в пении акафиста не участвовал церковный хор, он читался келейно, без священника.

Верующие могли молиться дома. Новые акафисты пишутся и сейчас. Существует около 1800 хвалебных песен на разных языках мира. Зачастую остаются неизвестными авторы музыки акафиста, так как многие распевы рождались в народе.

Акафист Пресвятой Богородице

Хвалебная песня Пресвятой Богородице, который называют «великим акафистом» и считают образцом хвалебной песни, состоит из 25 строф. Это — 13 кондаков и 12 икосов. Икосы принято начинать с греческих букв.

Этот акафист поют в богослужебное последование Утрени. Текст акафиста содержится в нескольких книгах, но считается, что изначально он появился в Триоди Постной. Его поют только один раз в году.

Субботу пятой седмицы Великого Поста именно поэтому называют «Похвала Богородице» или «Суббота акафиста«.

Эту версию молитвы составил архимандрит Плетенецкий (Елисей), автор перевода «Триоди постной» О том, что греческие гимны были известны еще отечественным монахам XV века, говорит книга «Канонник» Кирилла Белозерского, которая вышла в 1407 году.

Икос 4

Слышаще и зраще тя, божественный Ангеле, крепкаго моего блюстителя, злобнии дyси поднебеснии не смеют приближитися ко пречистей светлости твоей и дyшегyбительныя ми пакости деяти. Сего ради смиренно молю тя, не отстyпи от мене за невоздержание мое, но присно от лyкаваго тех ловления и козней соблюдай мя, со yмилением глаголюща:

Радyйся, крепким кровом крил твоих остеняяй мя и покрываяй; Радyйся, окрест мене с пламенным мечем присно ополчаяйся. Радyйся, противy князя тьмы во брани ми пособствyяй; Радyйся, лyкавых его слyжителей побеждати ми помогаяй. Радyйся, отгоняяй от мене дyшепагyбныя демоны, аки хищныя птицы; Радyйся, вразyмляяй мя бесовския козни познати, аки лyкавыя лисицы. Радyйся, зверообразная тех на yм и сердце мое нападения отреваяй; Радyйся, порождения их, гордость и ненависть, из сердца моего исторгаяй. Радyйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняяй; Радyйся, во отражение злых помыслов крестным знамением себе ограждати побyждаяй мя. Радyйся, на аспида и василиска небоязненно настyпати yкрепляяй мя. Радyйся, имеяй непобедимое орyжие противy всех врагов моих.Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Икос 11

Светильник мой угасе, елеа же бла­гих дел, во еже возжещи и, несть ми; и где обрящуся аз, окаянный, сном греховным отягченный, ег­да постигнет мя вне­за­пу полунощь, час кон­чи­ны моея? Но да не услышу и аз, яко­же юродивыя де­вы, грознаго гла­са Жениха: не вем тя! Помози ми, неусыпаемый хра­ни­те­лю мой, наполнити сосуды ду­ши моея елеем бла­гих дел, па­че же ми­ло­сер­дия и сми­ре­ния. Ны­не же при­ими от ме­не сие пе­ние: Ра­дуй­ся, Еди­на­го Гос­по­да имети в разуме прис­но ми внушаяй; ра­дуй­ся, заповедь о любви к Не­му, преблагому, в серд­це моем обновляяй. Ра­дуй­ся, любити Его, Создателя, всем умом и всем помышлением мя побуждаяй; ра­дуй­ся, и к ближним искреннюю лю­бовь мою Богоугодну бы­ти непрестанно ми напоминаяй. Ра­дуй­ся, любити их не сло­вом или языком, но де­лом и ис­ти­ною мя поучаяй; ра­дуй­ся, во всех нуж­дах их помогать же­ла­ние ми влагаяй. Ра­дуй­ся, утешати скор­бя­щих, заступати оби­ди­мых мя на­став­ляяй; ра­дуй­ся, от имений сво­их уделяти бедным и неимущим серд­це мое преклоняяй. Ра­дуй­ся, и ду­шу мою, по заповеди Спа­си­те­ля, по­ло­жи­ти за други своя готову ми бы­ти возбуждаяй; ра­дуй­ся, закрываяй оче­са моя, еже не зре­ти ми прегрешения брата мо­его. Ра­дуй­ся, не попущаяй ми осуждати поползнувшагося на грех ближняго мо­его; ра­дуй­ся, воспрещаяй ми яти ве­ру оглагольником клеврета мо­его. Ра­дуй­ся, Ан­ге­ле Господень, неусыпаемый хра­ни­те­лю мой.

Икос 2

Разyмy моемy просвещение свыше
исходатайствyй, святый Ангеле, да возмогy познати, что
есть воля Божия, благая и совершенная, и сердце мое
направи, еже со yсердием творити ю; тебе же, хранителя
моего, да не престанy восхваляти сицевыми гласы:

Радyйся, воспламеняяй сердце мое любовию
к Богy, Создателю моемy.

Радyйся, возбyждаяй мя на всяк день же и
час приносити Емy молитвы, прошения и благодарения.

Радyйся, стражем верным, страхом
Господним дyшевный мой дом ограждаяй.

Радyйся, вся помышления моя к распятомy
за грехи мира Спасителю yстремляяй.

Радyйся, страдания Его и крестнyю смерть
в память мою вперяяй.

Радyйся, воспоминанием страстей
Господних блюстися от грехов мя поyчаяй.

Радyйся, благодатнаго свыше осенения
Святаго Дyха просити мя наставляяй.

Радyйся, яко на кроткия точию и
смиренныя сердцем милостивне призирати Емy, Утешителю,
yверяяй мя.

Радyйся, мыслию о вездесyщии Божии всюдy
окрyжаяй мя.

Радyйся, всеведение Его yмным очесем
моим представляяй.

Радyйся, милосердием Его к кающимся
грешником сердце мое yтешаяй.

Радyйся, правосyдием Его к ожесточенным
и нераскаянным дyшy мою yстрашаяй.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый
хранителю мой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector