Что значит индульгенция?

Примечания

 1. О временной и вечной каре за грехи см. раздел в этой статье
 2. Индульгенция // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 3. Χρήστος Γιανναράς «Ορθοδοξία και Δύση στη Νεώτερη Ελλάδα» (Х. Яннарас, «Православие и Запад в новейшей Греции», Афины, 1996, стр. 150.)
 4. Δοσίθεος Νοταράς, , Βουκουρέστι 1715, σελ. 884.
 5. Καρμίρης Ιωάννης, Τα δογματικά και συμβολικά μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τόμ. Β΄, Graz-Austria, 1968, σελ. 867—868. (Кармирис, Иоанисс, Догматические и символические памятники Православной Кафолической Церкви, t. 2, Graz-Austria, 1968, 867—868.)
 6. Филиппа Илиоса: Sygchorochartia // Ta istorika, Афины, t. 3 (1985), 22-23

Богословское обоснование

В католическом катехизисе указано, что индульгенция является отпущением временной кары за грехи, при условии, что вина за них уже заглажена. При этом отмечалось, что получить отпускную грамоту может только христианин, который получил определенное расположение Церкви, которая имеет власть распределять и наделять дарами Христа.

Стоит отметить, что Католическая Церковь считала последствием греха:

 • вечное наказание — если человек не принял Христа как своего Спасителя, то он был обречен на вечные мучения в геенне огненной;
 • временное наказание — ухудшение духовного состояния человека при жизни, как результат греховной жизни и усиление предрасположенности к греховному.


Индульгенция давалась человеку после его покаяния

Индульгенция — свидетельство того, что человек освобожден именно от временного наказания, таким образом это не было «приобретением Спасения за деньги» как считают многие. При этом приобрести бумагу можно было только при обязательном выполнении ряда условий:

 1. Исповедь греха.
 2. Участие в евхаристии (причастие).
 3. Молитва в интенциях Папы.
 4. Совершение дел милосердия как свидетельство веры.
 5. Отсутствие греховной привязанности.

Таким образом, отпущение нельзя было просто купить, требовалось совершить ряд действия и освободиться от греха, доказав это делами веры и милосердия.

Индульгенции за пределами католической церкви

«Индульгенция» XVIII века с текстом на церковно-славянском языке и подписью Патриарха Иерусалимского, продававшаяся греческими монахами в Валахии

В XVI—XVIII веках Греческая Церковь, после Флорентийской унии и взятия турками Константинополя, в отличие от Русской церкви, подвергалась большему влиянию западного христианства. Католическая пропаганда значительно активнее действовала здесь, особенно с учреждением в 1622 году лат. Sacra Congregatio de Propaganda Fidei («Конгрегации распространения веры»), большинство греческих учёных и богословов училось на Западе. Благодаря католическому влиянию в практику Греческой Церкви вошла выдача христианам индульгенций: свидетельств об отпущении греха (греч. συγχωροχαρτια). Это были настоящие индульгенции — грамоты, разрешавшие от грехов, который мог получить любой, за определенную сумму денег. Согласно Христосу Яннарасу, отпущение, «подававшееся» этими грамотами, не было связано с участием верного ни в таинстве покаяния, ни в таинстве Евхаристии.

Выдача индульгенций вначале была неофициальной, уже в XVI веке практика получила широкое распространение. В начале XVIII века Патриарх Иерусалима Досифей Нотара писал о ней как о древней и всем известной практике. Официальное подтверждение практика выдачи индульгенций получила на Константинопольском соборе 1727 года. В 13-м пункте соборного определения говорится: «Власть оставления грехов, которое, если подается письменно, Восточная Христова Церковь именует „разрешительными грамотами“ (греч. συγχωροχαρτια), а латиняне — „индульгенциями“ (лат. intulgentzas),.. дается Христом в святой Церкви. Эти разрешительные грамоты выдаются во всей Соборной Церкви четырьмя святейшими патриархами: Константинопольским, Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским.». Например, в апреле 1806 года Никодим Святогорец в письме епископу Стагонскому Паисию, который в то время находился в Константинополе, просит его взять в патриархии «разрешительную грамоту» для одного «живого монаха», тоже по имени Никодим, и прислать ему, обещая, что вышлет деньги, необходимые для покупки грамоты, как только узнает, сколько она будет стоить.

Зафиксирована ограниченная практика использования таких разрешительных (отпустных) грамот, выданных восточными патриархами (в основном Константинопольским и Антиохийским в XVII веке).

На Востоке в ряде мест практика выдачи (и продажи) свидетельств об отпущении греха (греч. συγχωροχαρτια) существовала вплоть до середины XX века

Индульгенция в других религиях

В связи с регулярными войнами на религиозной основе, постоянному влиянию папской империи подвергались страны с иным вероисповеданием. Если, к примеру страны Восточной Европы и Прибалтики, которые были православными, не особо подверглись угнетениям и новшествам со стороны Папской области (какие-либо религиозные реформы мешали совершить восстания религиозных фанатиков во главе с церковью), то Греческая Церковь очень сильно изменилась после того, как попала под влияние католиков. Благодаря именно такому влиянию в практику греческого духовенства вошла выдача справок, которые списывают все грехи. На то время каждый посетитель такой церкви знал, что индульгенция означает. Поначалу все проходило неофицально, и бюджет церквей не очень-то и пополнялся, но все изменилось в 18-м веке.

Позиция Православной Церкви

Православная Церковь отвергает учение о индульгенции (как у Чистилища ) в самых основах: удовлетворенность перед тем божественной справедливости произведений епитимии, различие между виной и наказанием, а также теорией сокровищницы обильных достоинств святых. .

Таким образом, с одной стороны, наказания (эпитимии), которым подвергаются кающиеся, рассматриваются как средство от греха, а не как компенсация или удовлетворение грехов, предлагаемые вечной справедливости. С другой стороны, Православная Церковь хочет быть верной практике «старой церкви, , накладывая временные покаяния или наказания на грешников, часто смягчала их, то есть давала индульгенции, как можно видеть среди других определенным постановлением Анкирского совета . Но зачем она это делала? Только с учетом морального состояния кающихся; потому что, видя в аскезе духовные лекарства, она сочла необходимым и полезным в самих интересах кающихся облегчить, или изменить, или усилить, или полностью подавить лекарство … , если эффекты епитимий, как исцеляющих наказаний, ограничены настоящей жизнью, где грешники все еще имеют возможность искупить вину, но не выходят за пределы могилы, совершенно излишне давать индульгенции в пользу умершего, чтобы вывести их из так называемое Чистилище ».

Что касается различия между виной и наказанием, мы читаем в Исповедании веры патриарха Иерусалимского Досифея II (определение 18): «Скажите в этом отношении, что, с одной стороны, грех отпущен, но наказание осталось. , это характерно для тех, кто шутит, а не для тех, кто правильно думает, занимается теологией и размышляет. »

Что касается чрезмерных заслуг, Метрофан Критопулос отмечает в своем « Исповедании веры» (гл. 17): «Факт утверждения, что у святых есть дела, которые строго требуются в глазах Бога, и другие, которые являются излишними, с помощью которых они могут спасите многих людей. рыбаки, как если бы чрезмерные дела святых могли быть предложены для покупки теми, кто желает их, или быть проданными, как овощи, это настоящее оскорбление для Церкви, или, скорее, те, кто осмеливается поддерживать ее, не ни о чем не думают, кроме как увеличить свой кошелек, который Церковь Христова отвергает как кощунство и мелочность. »

Процесс спасения души привязывается к деньгам

В Европе, начиная с XI века, началась эпоха Раннего Возрождения.

Часть его стало и то, что любые услуги, товары, обязательства могут иметь денежную цену.

Люди, которые хотели отпущения грехов, отправлялись в паломничества по Святым землям и в Иерусалим. Но не все могли себе это позволить.

Поэтому люди стали задумываться о том, какую полезную работу они могли бы выполнить взамен паломничества, например, поучаствовать пожертвованиями в строительстве храма, больницы или приюта.

Священнослужители постарались не упустить такое рвение христиан.

Так процесс спасения души стал всё больше привязываться к деньгам. Папы всё больше стали поощрять продажу индульгенций.

Индульгенция стала в какой-то степени амнистией грехов за деньги. Иногда индульгенцией стали заменять публичное покаяние.

Определение понятия

Индульгенция — это освобождающая грамота, которая подтверждала освобождение человека от грехов, при условии его исповедания и покаяния в этих грехах. Происходит от итальянского «indulgeo» — терпеть или позволять.


Индульгенция — папская грамота о прощении грехов в католической церкви

Часто так называли официальный документ, который жаловал Папа Римский за особые заслуги перед Церковью. Также, индульгенцией называли бумагу, которая была официальным разрешением епитимьи, наложенной служителями ранее. Стоит отметить, что документ был только подтверждением раскаяния в грехах, но не самим отпущением, вопреки распространенному заблуждению.

Существовало понятие полной или частичной индульгенции, которая выдавалась как подтверждение полного прощения или за определенный грех, также можно было получить бумагу как для живых христиан, так и для уже умерших.

По мере развития этого понятия и распространения его, их стали выдавать заранее, перед тем, как человек сделает что-то неблаговидное — так называемое «прощение авансом», которое выдавалось служителями знатным людям или сторонникам Церкви.

Кара за грех

В самом начале становления христианства согрешивший должен был делом на протяжении определенного отрезка времени доказывать искренность своего покаяния перед общиной. Уже в IV веке у епископов было право сокращать время покаянного наказания (епитимии) при очевидных доказательствах чистосердечного раскаяния – что-то типа досрочного освобождения.

К началу раннего средневековья было довольно четко определено, сколько каких поступков нужно совершить, чтобы загладить какой-то конкретный грех. Это и была временная кара. За смертные грехи полагалась вечная кара.

Временную кару можно было искупить усиленными молитвами, паломничеством к святым местам, постом, добрыми делами, подаяниями и проч. Таким образом, Бог становился как бы пострадавшей стороной, нуждающейся в компенсации за причиненные грешником страдания.

*Средневековые паломники

Церковные наказания (временная кара) были очень суровы, поэтому уже в VII веке начались попытки их смягчения путем различных замен одного наказания на другое, в том числе и денежной компенсацией в виде пожертвований церкви вместо, например, годового курса усиленных молитв.

Вначале такой подход вызвал негодование у верующих, это очень смахивало на богохульство, но вскоре споры утихли, а пожертвования церкви во имя искупления грехов стали нормой.

Индульгенция — это…

Под красивым словом индульгенция большинство ошибочно понимает отпущение грехов. Но такое определение хоть и очень распространено, но не совсем верно.

Чтобы разобраться в том, что такое индульгенция, какое она имеет отношение к прощению грешников, нужно проследить историю этого явления. Тем более что оно сыграло немаловажную роль в расколе католической церкви.

В переводе с латыни indulgentia означает «милость» или «прощение». В самом общем богословском смысле это Божья благодать, дарованная как исцеление от последствий совершенного греха.

В XI веке во Франции индульгенции появились, как своеобразный юридический документ, подтверждающий, что за согрешившего, но покаявшегося верующего вступаются перед Богом высшие церковные чины (папа или епископы). Заступничество духовенства заключалось в особой молитве за грешника.

Но индульгенция – это отпущение не самого греха, а временной кары за совершенные греховные деяния.

Чтобы понять, что это значит, нужно разобраться с категорией кары за грехи.

История индульгенции

Основы доктрины начали закладываться еще в раннем христианстве. В первые века нашей эры остро стояла проблема отступников — людей, которые из-за угроз или преследований демонстрировали внешнее отречение от веры либо формальную лояльность к государственному языческому культу. Таких верующих было немало, для разрешения вновь участвовать в церковной жизни им требовалось пройти суровые процедуры очищения и покаяния. Актуальным стал вопрос смягчения наказания, дабы упростить оступившимся возврат в лоно церкви. Данная практика позднее получила оформление через исповедные книги — своего рода инструкции священникам по части послаблений в отпущении грехов.

Появление и развитие

Однако полноценное оформление концепция получила уже в средневековой Европе с дальнейшим развитием богословской мысли. Рождение самого термина датируется XI веком. Доктрина обретает целостность и системность, в XIV веке догмат о сокровищнице сверхблагих дел принят официально, а единоличным правом полностью прощать грехи стал обладать римский папа.

Дальнейшая судьба

В эпоху Возрождения с развитием товарно-денежных отношений дух наживы проникает и в церковную среду — отпущением грехов начинают активно торговать. Сохранились свидетельства того, когда разрешительными грамотами на разного рода деяния чуть ли не запасались впрок. Поэтому в 1521 году римская курия издает предписание — запретить любые материальные взносы или денежные расчеты при предоставлении свидетельств о прощении грехов.

Современное положение

В 1967 году папой Павлом VI принимается Indulgentarium Doctrina. Этот документ провел ревизию древней практики отпущения грехов и регламентировал ее порядок в наши дни. В 1999 году в него были внесены незначительные изменения.

Расцвет индульгенций во времена Крестовых походов

Само слово indulgentia появилось при папе Александре II в XI веке, когда необходимо было стимулировать граждан к участию в Крестовых походах.

На Клермонском соборе в 1095—1096 гг. было объявлено, что всем, кто непосредственно участвует в Крестовом походе или оказывает финансовую поддержку, полагается indulgentia plenaria, или полное прощение временной кары, причем не только для них, но и для ближайших родственников – живущих и даже усопших.

Народ валом повалил в крестоносцы – за 200 лет, начиная с 1096 года было организовано 8 Крестовых походов, в которых участвовали даже женщины и дети.

За эти же столетия сформировалось несколько искаженное понимание индульгенции не как «досрочного освобождения» от временной кары, а как прощение самого греха.

Такое искажение набирало обороты, и вскоре прощение грехов за деньги или за какие-то благочестивые поступки дошло до такой точки, когда стало возможным даже отпущение будущих согрешений.

Виды отпускных грамот

За историю индульгенций, существовало несколько основных видов этого документа, который выдавался просящему. Среди них были:

 • временные — имели срок действия, который начинался с момента подписания Папой и заканчивался через определенное время, теряя свою силу;
 • постоянные — эти отпущения не имели срока действия и обычно выдавались как местные или предметные;
 • личные — выдавали конкретному лицу, обществу или братству;
 • предметные — выдавались только при условии постоянного ношения священного предмета (креста, ладанки, медальона);
 • местные — выдавались в определенной области, чаще всего конкретной церкви, монастырю или общине;
 • полные — подтверждают полное освобождение человека от «временного наказания»;
 • частные — даруют освобождение от «временного наказание» на определенный срок (год, месяц и пр.).

Индульгенцию мог получить живой человек, самостоятельно пройдя весь процесс от исповеди до дел милосердия. Также можно было получить отпущения для умершего родственника по ходатайству его семьи.

Снисходительность сегодня

Доктрина индульгенций была реформирована II Ватиканским собором, а затем апостольской конституцией Indulgentiarum doctrina (1 — й января 1967 года) Павла VI , принятый в Кодексе канонического права 1983 года. Практика индульгенций была изменена апостольской конституцией Indulgentiarum doctrina , в которой Папа Павел VI признал, что «злоупотребления были введены в практику индульгенций либо потому, что» неумеренными и излишними послаблениями «обесценивались ключи Церкви и ослаблялось покаянное удовлетворение, или потому, что имя индульгенций было понослено из-за« осуждаемой прибыли »».

В Катехизисе Католической церкви 1992 г. (§ 1471-1479) Церковь подтверждает свое право давать индульгенции «в силу силы связывать и разрешать, которая была дарована ей Христом Иисусом» (§ 1478) . Она указывает, что индульгенция освобождает только от «временного наказания» за грех, но не от «вечного наказания», то есть от лишения «вечной жизни», от общения с Богом. Еще раз она напоминает, что снисходительность дается грешнику не только на основании его покаяний, но благодаря общению святых.

Если эта практика менее распространена, чем в прошлом, она явно остается: таким образом, Катехизис всегда рекомендует, наряду с подаянием и покаянием, использование индульгенций в пользу умершего (§ 1032). Основная снисходительность предоставляются по случаю юбилея , в котором он «один из основополагающих элементов» в соответствии с Иоанном Павлом II ( бык из Индиктион Incarnationis мистерии , § 9.1). Именно по случаю юбилея 2000 года Апостольская тюрьма сочла целесообразным напомнить об условиях получения снисходительности. Во всех случаях — при полном или частичном потворстве — верующие должны находиться в «состоянии благодати».

Для полного удовольствия, которое ограничивается одним разом в день, за исключением смертельной опасности, он должен:

 • иметь желание получить удовольствие;
 • полностью отрешиться от греха , даже простительного;
 • пойти на исповедь в течение двадцати дней или около того до или после потворствующей работе;
 • причащаться в течение примерно двадцати дней до или после потворствующей работе;
 • молиться в соответствии с намерениями, указанными Папой, или молиться о намерениях Папы;
 • выполнить действие, к которому прилагается послабление, в течение установленного времени (если послабление привязано к определенному дню или периоду).

Если эти действия выполняются лишь частично или у верующего нет необходимых предрасположенностей сердца, потворство своим слабостям будет лишь частичным.

Также напоминается, что потворство своим слабостям может быть применено только к самому себе или к «душам в Чистилище» (посредством избирательного права), но не к другим живым людям.

Лютеранско-католический договор об оправдании верой

В года Ватикан подписал с Всемирной Лютеранской Федерации, по договору лютеранская-католической об оправдании по вере . Две деноминации выразили свое согласие с принципом, согласно которому только вера спасает [ исх.  желаемый] .

Во время юбилея года католическая церковь наградила индульгенциями, несмотря на критику со стороны протестантов. Католическая доктрина индульгенций, таким образом, остается точкой трений с протестантскими христианскими деноминациями. Для католической церкви практика индульгенций касается только освобождения от «временных наказаний» и, следовательно, не ставит под сомнение доктрину оправдания.

За себя или за умершего (по голосованию)

 • читать розарий в церкви в одиночку или с другими.
 • поклоняйтесь Святому Причастию не менее получаса [ исх.  желаемый] .
 • полчаса чтения Библии.
 • получить папское благословение urbi et orbi на Пасху , на Рождество или во время избрания нового Папы, даже с помощью аудиовизуальных средств.
 • участвовать (в духе паломничества) во Всемирных днях молодежи (2011 г.).
 • Полное снисхождение предоставляется верующим, которые благочестиво участвуют в церкви или оратории, в песне или торжественном чтении:
  • 1 гимном Veni Creator ( «Come Holy Spirit»), первый из года ( 1 — й января), умолять помощи Божией на всем протяжении года, или Торжество Пятидесятницы;
  • 2 ° гимн Те Деум («Тебе, Бог») в последний день года в благодарность Богу за все блага, полученные в течение года.

Только для умершего

Посетите кладбище, чтобы помолиться за умерших. Индульгенция выиграна ежедневно между 1 — й и8 ноября.

Некоторые обряды (связанные со святым, Христом, Святым Сердцем и т. Д.) Также имеют, по указу пап, эффект предоставления одной или нескольких индульгенций после ежедневного выполнения действия, такого как чтение « молящийся.

Правила получения индульгенции

В средневековые времена вера и церковь играли в жизни человека особую роль. Все греховные дела в те времена классифицировалась по степени тяжести на категории или группы и за каждый такой поступок имелось свое наказание. Поэтому, чтобы получить благодать в виде «прощения» верующий должен был понести наказание.

По истечении времени свидетельство об индульгенции могли получить и прихожане, имеющие «надлежащее расположение» и через действие и покровительство Церкви. Своего рода «помощь» в данном случае осуществлялась, конечно же, не безвозмездно. Грехи же человека искупали священники и монахи за определенную денежную плату. Сам же «грешник» освобождался даже от обязательного и постоянного посещения церкви и чтения молитв.

Также акцентируем ваше внимание, что достоверно известен и тот факт, что в Средневековье даже практиковали продажу индульгенции. В период Возрождения со стороны Церкви и отдельных священнослужителей были зафиксированы многочисленные злоупотребления. В конечном итоге такого рода ситуация привела к тому, что индульгенция стала восприниматься людьми не как «заслуженное божье прощение», а своего рода разрешение совершать греховные поступки, которое давала Церковь

Особым правом на получении индульгенции пользовались монашеские ордены, особенно это практиковалось в период эпохи «крестовых походов»

В конечном итоге такого рода ситуация привела к тому, что индульгенция стала восприниматься людьми не как «заслуженное божье прощение», а своего рода разрешение совершать греховные поступки, которое давала Церковь. Особым правом на получении индульгенции пользовались монашеские ордены, особенно это практиковалось в период эпохи «крестовых походов».

Богословское обоснование

Богословское обоснование индульгенции впервые было разработано в сочинениях Гуго Сен-Шерского (1200—1263). Эта концепция была признана Католической церковью в г. папой Климентом VI.

Согласно катехизису Католической Церкви, индульгенция — это «отпущение перед Богом временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена; отпущение получает христианин, имеющий надлежащее расположение, при определенных обстоятельствах через действие Церкви, которая как распределительница плодов искупления раздает удовлетворения из сокровищницы заслуг Христа и святых и правомочно наделяет ими».

Согласно учению Католической церкви, последствия греха двояки. Во-первых, смертный грех лишает человека доступа к вечной жизни, т. н. «вечное наказание», освобождение от которого можно получить лишь через таинство покаяния. Во-вторых, любой грех ухудшает духовное состояние человека, усиливая его предрасположенность ко злу, что приводит к духовным тяготам, которые понимаются под «временным наказанием». Индульгенция помогает справиться именно с ним путём побуждения человека к совершению молитв, дел милосердия и т. д.

Индульгенция может быть частичной или полной (в зависимости от того, освобождает ли она частично или полностью от временной кары за грехи) и применяться к живым или к умершим.
Полная индульгенция даётся при обязательном соблюдении следующих условий:

 • Исповедь.
 • Причащение.
 • Молитвы в интенциях Папы.
 • Совершение определенных действий, с которыми Церковь связывает получение индульгенции (молитвы, служение милосердия, свидетельство веры).
 • Отсутствие привязанности к какому-либо греху.

Индульгенция давалась первоначально при наличии раскаяния, проявляющегося в добрых делах (пост, милостыня, паломничество). Позже выработалось учение, что заслуги Христа, Богоматери, святых и мучеников образовали в распоряжении Церкви неисчерпаемую сокровищницу «сверхдолжных добрых дел», дающих Церкви право на предоставление индульгенций.

Эффекты снисхождения

Согласно католической доктрине , грех стирается таинством прощения ( исповеди ). Но это таинство не снимает временного наказания за грех, которое обычно приводит к чистилищу, если оно не очищено сначала на земле актами веры и милосердия (актами возмещения ущерба). Это временное наказание можно уменьшить или даже стереть потаканием своим слабостям. Потворство считается частичным или полным, в зависимости от того, частично или полностью оно снимает временное наказание за грех.

Что касается частичных индульгенций, то они традиционно считались днями, месяцами или годами. Эта продолжительность не претендовала на прямую скидку (в днях, месяцах, годах) на эквивалентное чистилище. Он указывал на освобождение от наказания, которое соответствовало бы эквивалентной продолжительности покаяния, проводимой в соответствии с законом первых канонов Церкви. Эта продолжительность также позволяла направлять народные религиозные обряды, в большей или меньшей степени одобряя их со стороны священного авторитета. Таким образом, Пий IX с 1847 года даровал индульгенции на молитвы Богоматери Ла Салетт , чтобы отметить своей благосклонностью свое желание официального признания явления

Последовавшие друг за другом папы, таким образом, в значительной степени предоставили индульгенции для ориентации религиозных обрядов, это привело, так сказать, к феномену инфляции, как мы можем видеть по этим кратким молитвам, наделенным иногда важной снисходительностью. Именно в 1967 году , после Второго Ватиканского Собора, Павел VI удалил ссылку на определенное количество дней или лет: отныне мы говорим только о частичном или полном потворстве своим слабостям.

Частичные индульгенции могут быть предоставлены епископальной властью, а полные индульгенции являются зарезервированным актом Апостольской тюрьмы .

Индульгенции в период Реформации

Все вышеуказанные моменты повлекли за собой протесты, так как такое отношение к вере и греху вызывало критику со стороны «просвещенных умов». Именно с этого начинается Реформация, которая коснулась преимущественно духовной сферы и католической церкви. Инициатором данного рода изменений стал богослов Мартин Лютер.

Исторически зафиксировано и то, что в 1567 году Папа Римский Пий V, в миру носящий имя – Антонио Микеле Гизлиери,  полностью запретил любого рода наличные расчеты за предоставление индульгенции. Отметим, что именно при этом Папе расходы на содержание духовенства значительно сократились. «Прощение» может быть полным или частичным. В первом случае обязательно выполняют следующее:

 1. Признаются перед Богом в совершении грехов, то есть исповедуются. Грехи отпускает священник только по окончании исповеди.
 2. Совершают причащение, которое считается одним из великих Таинств церкви. Посредством причащения верующий в некоторой степени «соединяется» с Богом. При данном церковном обряде освещается хлеб и вино, которые символизируют Тело и Кровь Всевышнего, и подаются причащающемуся.
 3. Чтение молитв в интенции Папы.

Также, в Средневековье практиковалось предоставление индульгенции умершим. В данном случае прощение за грехи предоставлялось тем, кто находился в Чистилище. И такая индульгенция освобождала душу умершего от мук на некоторое время. Такой вид индульгенции был введен во времена Папы Каллиста III. Причем в получении индульгенции участвовали родственники умершего.

Предоставление индульгенции практикуется и в наши дни. Но сегодня к этому относятся значительно серьезней. Получить сегодня «прощение грехов» можно только за совершение богоугодных дел. Например, это посещение святых мест, чтение определенной молитвы, прохождение крестного пути, прочие поступки. А вот порядок предоставления индульгенции регламентируется в документе, который был создан в 1968 г. и дополнен в 1999 г., под названием «Руководство по индульгенциям».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector